Έχετε έναν εργαζόμενο που του δίνετε κάποια εξωτερικά επιδόματα, πχ παραγωγικότητας. Όταν ο εργαζόμενος αρρωστήσει πώς θα υπολογιστούν οι αποδοχές ασθενείας; Θα ληφθούν υπ΄όψιν τα επιδόματα αυτά;
Όχι, οι αποδοχές ασθενείας θα υπολογίζονται μόνο πάνω στο ποσό που έχετε βάλει στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών, ή στο ποσό της Σύμβασης. Για τον υπολογισμό όμως του επιδόματος θα ληφθούν υπ’ όψιν οι ημέρες ασθενείας του εργαζόμενου. Στην ΑΠΔ όμως, όπως και στο Λογιστικό άρθρο, οι αποδοχές ασθενείας θα είναι υπολογισμένες μόνο στις Βασικές Αποδοχές. Αυτό ισχύει είτε το επίδομα είναι Τακτικό, Σταθερό ή Χρηματικό.
Βέβαια αν είναι Εφ’άπαξ αμοιβή ή Λοιπές Αποδοχές (τύπος αποδοχών 14 ή τύπος αποδοχών 16), τότε στην ΑΠΔ θα έχετε -3- στήλες.