Πώς υπολογίζει το πρόγραμμα το επίδομα ισολογισμού; Πώς επιμερίζεται στους μήνες και τι σενάρια υπάρχουν σε σχέση με τις κρατήσεις του και το πλαφόν του ταμείου;Το επίδομα ισολογισμού υπολογίζεται πάντα στο τρέχον έτος, αλλά αφορά το προηγούμενο. Επιμερίζεται δε, «απλώνεται», στους μήνες του προηγούμενου έτους, κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας που δούλεψε σε εκείνον τον μήνα σε σχέση με το σύνολο όλων των ημερών που απασχολήθηκε την περίοδο αυτήν (με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε τον επιμερισμό σε περίπτωση που έχει απουσιάσει κάποιον ή κάποιους μήνες, ή έχει λιγότερες ημέρες εργασίας).
Αν οι αποδοχές του μήνα στο προηγούμενο έτος του εργαζόμενου ξεπερνούν το πλαφόν του τότε στο ισολογισμού δεν θα υπολογιστούν καθόλου εισφορές.
Αν οι αποδοχές του δεν ξεπερνούσαν το πλαφόν τότε:
Αν μαζί με το κομμάτι του επιδόματος ισολογισμού εκείνου του μήνα αθροιστικά, το ποσό είναι μικρότερο από το πλαφόν, τότε θα υπολογιστούν εισφορές για όλο το ποσό του επιδόματος ισολογισμού.
Αν οι αποδοχές του μήνα εκείνου μαζί με το κομμάτι του επιδόματος ισολογισμού ξεπερνούν το πλαφόν τότε: Θα κρατηθούν εισφορές στο ποσό που υπολείπεται (από αυτό που έπαιρνε στον μήνα + το κομμάτι του ισολογισμού στον μήνα), μέχρι να «πιάσει» το πλαφόν.

Παράδειγμα:
Εργαζόμενος στο 2012 με αποδοχές 2300€ μικτά, παλαιός ασφαλισμένος με πλαφόν ταμείου 2432,25€ και συντελεστή εργαζόμενου 16,50% και εργοδότη 28,56%.
Έστω (για απλοποίηση του παραδείγματος) ότι στον προηγούμενο μήνα είχε δουλψει 4 μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο , Νοέμβριο και Δεκέμβριο, όλες τις ημέρες.
Αφού 2300 < 2432,25,
=> οι εισφορές θα υπολογιστούν σε όλο το ποσό, δηλ
Εργαζόμενου 2300 *16,5% = 379,50€ και εργοδότη: 2300 * 28,56% = 656,88€.
Έστω ότι τρέχετε το επίδομα ισολογισμού τον Μάιο του 2013 και το ποσό του είναι 1600€.
Στην εφαρμογή όταν θα το βάλετε στην κίνηση μισθοδοσίας θα παρατηρήσετε ότι δίλπα στις ημερομηνίες θα είναι: 2012- 1 2012 -12, δηλαδή το ημερολογιακό εύρος του επιδ. Ισολογ είναι όλο το έτος, αλλά φυσικά θα υπολογίσει διαφορές μόνο στους μήνες που θα «βρει» κινήσεις.
Αν τώρα πάμεστο tab Ανάλυση αναδρομικών / Πριμ / Ισολογισμού τότε :
Κατ’ αρχάς οι μήνες που βλέπουμεεδώ αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.
Επίσης το ποσό του ισολογισμού διά τους μήνες είναι:
1600 / 4 = 400€ ανά μήνα.
Σεπτέμβρης 9 ος 2012: 2300 + 400 = 2700, και 2700 > 2432,25 άρα εισφορές μέχρι το 2432,25.
και : 2432,25 * 16,5% = 401,32€ και 2432,25 * 28,56% = 694,65€.
Για τον εργαζόμενο είχαν κρατηθεί εισφορές 379,50€, άρα για τον Σεπτέμβρη χρωστάμε ακόμα :
401,32 – 397,50 = 21,82€.
Αυτό το ποσό θα σας εμφανίσει ως παρακράτηση εισφορών για τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα για τις εισφορές του εργοδότη: θα ήταν:
2432,25 * 28,56% = 694,65€ .
άρα διαφορά: 694,65 – 656,88 = 37,77€ .
Με άλλη αριθμητική προσέγγιση:
Διαφορά πλαφόν και αποδοχών που παίρνει:
2432, 25€ – 2300€ = 132,25€. Άρα (για τον υπολογισμό των εισφορών) από τα 400€ θα «χρειαστώ» μόνο τα 132,25€ μέχρι να πιάσει το πλαφόν.
Και 132,25 * 16,5% = 21,82€ στον εργαζόμενο, και 132,25€ * 28,56% = 37,77€.
Η διαφορά 400 – 132,25 = 267,75€ είναι το «κομμάτι» του επιδόματος ισολογισμού που ξεπερνά το πλαφόν, άρα θα καταβληθεί στον εργαζόμενο, δεν θα έχει όμως εισφορές.
Με ανάλογο τρόπο και τους άλλους μήνες.
Άλλο παράδειγμα:

Με τα ίδια δεδομένα του προηγούμενου, αλλά ας υποθέσουμε ότι οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 2600€ άρα υπερβαίνουν το πλαφόν. Άρα για κάθε μήνα το επίδομα ισολογισμού θα είναι 400€ ανά μήνα αλλά δεν θα κρατηθούν καθόλου εισφορές αφού οι ίδιες οι αποδοχές του ξεπερνούν το πλαφόν.
Δηλαδή καθόλου εισφορές στα 400€.

Άλλη εκδοχή:

Αν οι αποδοχές του είναι μικτά 1300€ τότε 1300 + 400 = 1700€, και 1700 < 2432,25, άρα εισφορές σε όλο το ποσό των 400€.

Άλλο παράδειγμα:

Ίδια δεδομένα με το προηγούμενο, με αποδοχές εργαζόμενου 2300€ και πλαφόν 2432,25€ και ισολογισμού 1600€.
όμως στον Οκτώβριο ο εργαζόμενος έλλειψε 7 πληρωτέες ημέρες, άρα έχι 18 πληρωτέες.
Επίσης στον Νοέμβριο είχε μία ασθένεια 10 πληρωτέες ημέρες, και χάνει το ½ του 1ου τριημέρου, άρα χάνει 1,8. Συνολικές λοιπόν πληρωτέες του μήνα = 25-1,8 = 23,2

και οι άλλοι μήνες είναι πλήρεις:
Σύνολο ημερών που εργάστηκε: 25+18+25+23,2= 91,2.

Ασφαλιστικές κρατήσεις ανά μήνα (για απλοποίηση μόνο του εργαζόμενου):
Σεπτ. : 2300 * 16,5% = 379,50

Οκτώβριος: εισφορές: το πλαφόν 2432,25 αναφέρεται πάντα στις 25 ημέρες, άρα σε αυτόν τον μήνα το προσαρμοσμένο πλαφόν είναι: 2432,25 * 18/25 = 1751,22€.
Άρα: κρατήσεις 1751,22 * 16,50% = 288,95€.

Και στην κίνηση του Νοεμβρίου : νέο πλαφόν: 2432,25 * 23,2 / 25 =2257,13, και εισφορές: 2257,13 * 0,165 = 372,42€.

Στους άλλους μήνες είναι κανονικά, 2300 * 16,5% = 379,50€.

Επιμερισμός επιδόματος ισολογισμού στους μήνες:

Σεπτέμβριος : 1600€ * 25/91,2 = 438,60
Οκτωβ. 1600 * 18/91,2 = 315,79
Νοεμβρ. 1600 * 23,2/91,2 = 407,02
Δεκεμ 1600 * 25/91,2 = 438,60

Σύνολο : 438,60 + 315,79 +407,02 + 438,60 = 1600€.

Άρα:

Σεπτέμ: 2300 + 438,60 = 2738,60.
Οκτωβρ: 2300+ 315,79 = 2615,79
Νοεμβρ: 2300+ 407,02 = 2707,02
Δεκεμβρ : 2300 +438,60 = 2738,60

Σε κάθε μήνα οι νέες αποδοχές ξεπερνούν το πλαφόν άρα από το κάθε ποσό του επιμερισμού του ισολογισμού θα χρειαστούμε ένα κομμάτι του μέχρι να πιάσει το πλαφόν, και όχι όλο .

Σεπτέμβριος: 2738,60 > 2432,25 άρα εισφορές : 2432,25 * 16,5% = 401,32€.

Είχαμε κρατήσει: 379,50 άρα θέλουμε ακόμη: 401,32 – 379,50 = 21,82€.

Ή διαφορετικά: 2300 + χ = 2432,25 (δηλαδή πόσα υπολείπονται από αυτά που
έπαιρνε μέχρι να φτάσει το πλαφόν).
Χ= 2132,25 -2300 = 132,25€. Άρα από τα 400€ θα χρειαστούν 132,25 και εισφορές: 132,25 *0,165 = 21,82€.

Θα γίνει ακριβώς το ίδιο και για τους επόμενους μήνες που ξεπερνά το πλαφόν.

-Γενικά, όταν οι αποδοχές του εργαζόμενου ξεπερνούν το πλαφόν τότε οι εισφορές πάντα θα πλαφονάρονται ακόμα κι αν λείψει ημέρες. Αυτό γιατί, και το πλαφόν το ίδιο αναθεωρείται, αναλογίζεται σε αυτές τις λιγότερες ημέρες.

-Ο εργαζόμενος δικαιούται όλο το επίδομα ισολογισμού ακόμα και αν είχε απουσιάσει κάποιες ημέρες σε κάποιον μήνα. Αυτό γιατί το ισολογισμού δίνεται ως αμοιβή για τον κόπο του κλεισίματος ισολογισμού, και μετά «λογιστικά» το επιμερίζουμε στους μήνες, απλά για να βρούμε τις κρατήσεις.
Δεν υπάρχει συσχέτιση ημερών απουσίας και μείωσης του επιδόματος ισολογισμού.

Αν σε κάποιον μήνα ο εργαζόμενος είχε άδεια ληφθείσα τότε και πάλι θα είχαμε τους ίδιους υπολογισμούς με βάση το σύνολο των αμοιβών.

Στην θεωρητική τελείως περίπτωση που ασφαλίζεται με τεκμαρτά (δεν υπάρχει τεκμαρτή ασφάλιση στους λογιστές), τότε πάλι με την ίδια λογική, ανάλογα αν ξεπερνάει το πλαφόν.

Αν στους μήνες ο εργαζόμενος είχε εξωτερικά επιδόματα που δεν έχουν κρατήσεις, τότε απλά σε όλες τις πιο πάνω διαδικασίες, δεν θα τα λαμβάναμε υπ’ όψιν.

Αν σε κάποιους μήνες είχε υπερωρίες τότε αυτές αυξάνουν κανονικά τις αποδοχές του, υπόκεινται σε κρατήσεις, άρα θα είχαμε ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες.

Αν δώσουμε το επίδομα ισολογισμού στο τρέχον έτος και αφορά κινήσεις του τρέχοντος έτους (δηλαδή στο διάστημά του βάλουμε το ίδιο το έτος), τότε θα υπολογιστεί με τους ίδιους τρόπους που αναλύθηκε, για τις κινήσεις όμως που αφορούν το τρέχον έτος.

Αν οι αποδοχές του εργαζόμενου ξεπερνούν το πλαφόν αλλά δούμεότι στον επιμερισμό του έχει κρατήσει εισφορές, τότε θα πρέπει να πάμεστην καρτέλα του ταμείου του να δούμεμήπως έχουν μπει αναδρομικές εισφορές.

Παράδειγμα:

Με τα ίδια δεδομένα του προηγούμενου, αλλά ας υποθέσουμε ότι οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 2600€ άρα υπερβαίνουν το πλαφόν. Άρα για κάθε μήνα το επίδομα ισολογισμού θα είναι 400€ ανά μήνα αλλά δεν θα κρατηθούν καθόλου εισφορές αφού οι ίδιες οι αποδοχές του ξεπερνούν το πλαφόν.
Δηλαδή καθόλου εισφορές στα 400€.
Αν όμως στο ταμείο του έχετε βάλει αναδρομικό συντελεστή εισφορών πχ 18,50€, δηλαδή διαφορά 18,5% -16,5% = 2%, τότε θα σας υπολογίσει εισφορές 400€ *2% = 8€.