Πώς οι εργαζόμενιο κατοχυρώνουν ασφαλιστική ικανότητα για την καταβολή επιδόματος ασθενείας από το ΙΚΑ:Το ΙΚΑ χορηγεί στους ασφαλιζόμενους και στα μέλη της οικογένειάς τους παροχές ασθενείας σε είδος από την 1η Μαρτίου του κάθε έτους. Θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο 15μηνο. Δεν υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μηνου. Οι απαιτούμενες ημέρες αυτές αυξάνονται ανά έτος εργασίας του (δηλαή στο επόμενο έτος θα απαιτούνται 60+10=70, στο μεθεπόμενο 70+10= 80 κτλ), με μέγιστο όμως τις 100 ημέρες ασφάλισης.