Περνάτε ένα Επίδομα Ασθενείας σε έναν εργαζόμενο και παρατηρείτε ότι οι καθαρές αποδοχές ΔΕΝ μεταβάλλονται αντίστoιχα.
Το Επίδομα Ασθενείας αφαιρείται από τις Μικτές ή τις Καθαρές Αποδοχές;
Αφαιρείται από τις Μικτές Αποδοχές. Αλλάζει αντίστοιχα και ο φόρος, οπότε το πληρωτέο καθαρό ποσό θα επηρεαστεί και από την παρακράτηση του φόρου. Θα είναι : Μικτές Αποδοχές – Επίδομα Ασθενείας – ασφαλιστικές κρατήσεις – φόρος = Καθαρές Αποδοχές. Δηλαδή οι Καθαρές Αποδοχές δεν είναι αυτές ΠΡΙΝ το Επίδομα Ασθενείας, μείον το Επίδομα Ασθενείας.

Επεξηγήσεις – Παραδείγματα:

Αν βάλετε Ασθένεια στην μισθοδοσία χωρίς το Επίδομα, τότε στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, θα δείτε το φόρο που έχει παρακρατήσει για τις τακτικές αποδοχές και τον φόρο που έχει παρακρατήσει για την ασθένεια. Αν μετά βάλετε το Επίδομα Ασθενείας, τότε : Οι Μικτές Αποδοχές θα μειωθούν, με αντίστοιχη μείωση του φόρου ασθενείας ( και κατ’ επέκταση και του συνολικού φόρου).
Προσοχή: Αν το Επίδομα Ασθενείας που βάλετε είναι περισσότερο από τις αποδοχές της ασθενείας (οι οποίες δεν φαίνονται κάπου, υπολογίζονται εσωτερικά από το πρόγραμμα), τότε ο φόρος της ασθενείας ενδέχεται να σας γυρίσει αρνητικός. Θα πρέπει να το κοιτάξετε, καθώς το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ασθένειας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ΔΕΝ αλλάζουν, και υπολογίζονται στο αρχικό ποσό, χωρίς την αφαίρεση του επιδόματος ασθενείας.

Στην ΑΠΔ θα εμφανιστεί το ασφαλιστέο ποσό και οι εισφορές των τακτικών, και το ασφαλιστέο ποσό και οι κρατήσεις της ασθένειας.
Το άθροισμα θα σας δώσει όλο το ποσό στο οποίο έγιναν οι κρατήσεις, δηλαδή ΠΡΙΝ την αφαίρεση του επιδόματος ασθενείας.
Στο λογιστικό άρθρο θα εμφανιστούν οι αποδοχές μετά την αφαίρεση του επιδόματος ασθενείας. Οι πληρωτέες όμως αποδοχές του λογιστικού άρθρου θα έχουν μειωθεί κατά το ποσό του Επιδόματος Ασθενείας ΜΕΙΟΝ την παρακράτηση φόρου σε αυτό.

Παράδειγμα :Τρέχετε μία μισθοδοσία σε κάποιον μήνα και βάζετε και ημέρες ασθένειας:
Έστω ότι: Μικτές Αποδοχές με την Ασθένεια: 1670,40€.

Έστω Ασφαλιστικές κρατήσεις: 267,26 € ( 230,40 τακτικών + 36,86 € ασθενείας), και Φόρος: 89,20 (φόρος τακτικών) +14,27€ (φόρος ασθενείας) = 103,47€.

Και: 1670,40 – 267,26 – 103,47 = 1299,67€ καθαρές αποδοχές.

Αν τώρα βάλετε ένα επίδομα ασθενείας 100€ :

Οι μικτές θα πέσουν στα 1570,40€, ο φόρος θα μειωθεί στα 74,10 (τακτικών) + 5,73 (ασθενείας) = 79,83€ και οι καθαρές αποδοχές θα είναι: 1570,40 -230,40 (κρατήσεις τακτικών) -36,86 (κρατήσεις ασθενείας) = 2677,26.
Και: 1570,40€ -79,83 – 267,26 = 1223,31 €. Παρατηρήστε ότι το ποσό αυτό ΔΕΝ είναι το 1299,67 – 100, καθώς το Επίδομα Ασθενείας αφαιρείται από τις Μικτές και ΌΧΙ τις καθαρές αποδοχές.

Αυτό το ποσό των 1223,31€ θα φανεί ως πληρωτέο στο λογιστικό άρθρο.
Συγκεκριμένα θα είναι: Τακτικές 1440€ και Ασθενείας 130,40 € που είναι :
Οι βασικές, 1440 € για τις εργάσιμες ημέρες (όχι της ασθενείας, στον συγκεκριμένο μήνα), και Ασθένεια = Αποδοχές Ασθενείας = 230,40 (για τις ημέρες ασθενείας που είχε), και 230,40 – 100€ (το επίδομα ασθενείας) = 130,40€.
Στην Οριστική Δήλωση θα εμφανιστεί το φορολογητέο πραγματικό ποσό μετά την αφαίρεση του επιδόματος, δηλαδή το 1570,40€, με την συνολική παρακράτηση φόρου τακτικών και ασθενείας. Το ίδιο και στην Προσωρινή, και στο Λογιστικό άρθρο.

Στην ΑΠΔ θα εμφανιστεί το Ασφαλιστέο ποσό, δηλαδή τα 1440€ + 230 € = 1670€ ( και ΟΧΙ 1570€, αφού οι κρατήσεις γίνανε στα 1670€). Δεν θα συμφωνούν τα μικτά της ΑΠΔ με την Οριστική, Προσωρινή και Λογιστικό άρθρο.