Επίδομα ανεργίας προυποθέσεις – ποσάΑ) Επίδομα τακτικής ανεργίας

Περιγραφή:

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Νόμοι και αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή:

Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρο 11)

Ν. 1545/85

Ν. 1836/89 (άρθρο 15)

Ν. 1892/1990 (άρθρο 37)

Προϋποθέσεις:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.

Διάρκεια επιδότησης:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο. 12μην0 ή διετία).

Ειδικότερα:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημέρ. Εργας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ – ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

125-1491
100-149
5μηνες

150-1792
150-179
6 μήνες

180-2193
180-219
8 μήνες

220-249
220-249
10 μήνες

250 και άνω
250 και άνω
12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
210 και άνω
12 μήνες

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Ημερήσιο επίδομα:3.432 – 3630 δρχ. ( και 10% προσαύξηση για κάθε μέλος της οικογένειας).

Ή 200 στη διετία

Ή 250 στη διετία

Ή 300 στη διετία

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.

Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάεχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Β1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται σε επαγγελματικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από την εποχικότητα της απασχόλησης (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κ.τ.λ.). Η καταβολή του γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Νόμοι και αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή, είναι οι:

Ν.Δ. 1836/1989 (άρθρο 22) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις Υ.Α. 30659/1989. Το επίδομα καταβάλλεται ετησίως στο διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Να έχουν πραγματοποιήσει 50-210 ημερομίσθια, κατά περίπτωση, στον οικείο κλάδο, τον προηγούμενο χρόνο από την καταβολή.

Να μην έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα ημερομίσθια σε άλλους κλάδους από τον οικείο (κλάδο) τον προηγούμενο χρόνο.

Το σύνολο των ημερομισθίων (από οποιαδήποτε εργασία) να μην υπερβαίνει τα 240.

Να μην έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο της καταβολής.

Β2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

α. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας.

Στους ανέργους, που δεν απασχολούνται εποχικά, μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας, καταβάλλεται βοήθημα (από 13 ημερ. επιδόματα ανεργίας), εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και το εισόδημά τ ους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (2.200.000 δρχ. για το έτος 2001)

β. Ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.

Καταβάλλεται σε ανέργους, που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης (δεν ανήκουν στους εποχιακούς) και έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο, της εγγραφής τους στον Ο.Α.Ε.Δ., χρόνο. Πρέπει να παραμείνουν άνεργοι (γραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.) για τρεις μήνες και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (σήμερα 2.200.000).

Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις δόσεις (15 Χ 3.432) μέσα στο ίδιο έτος.

γ. Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους.

Καταβάλλεται σε αποφυλακισμένους, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους μετά από έκθεση (ευνοϊκή) της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας (15 Χ 3.432)

Β3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ.

Οι Έλληνες (πολιτικοί πρόσφυγες), που επαναπατρίζονται για μόνιμη εγκατάσταση, δικαιούνται βοήθημα, εφ’όσον είναι άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου κατοικίας των.

Καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 μηνών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Ειδικό εποχικό επίδομα.

Ένσημα προηγουμένου έτους.

Ένσημα τρέχοντος έτους.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.

Αστυνομική ταυτότητα.

β) Ειδικό βοήθημα μετά την λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Κάρτα ανεργίας θεωρημένη.

γ) Ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης.

Βιβλιάριο ενσήμων.

δ) Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους.

Αποφυλακιστήριο.

Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή Φυλακών.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.

ε) Ειδικό βοήθημα σε παλιννοστούντες.

Διαβατήριο με τις ενδείξεις σ’ αυτό από την αρμόδια πρεσβεία ότι ο κάτοχος έχει την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα ή είναι ομογενής, που προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την ένδειξη εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (Σφραγίδα Παλιννόστησης).

Για την απόδειξη της υπηκοότητας τους πρέπει να υποβάλλουν ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Προσωρινό διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ως υπηκοότητα η Ελληνική.

Ελληνικό διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται η φράση «Ιθαγένεια Ελληνική» χωρίς να αναφέρεται η φράση «Υπηκοότητα Ελληνική».

Βεβαίωση Αστυνομίας περί κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας στην οποία αναφέρεται, ότι έχει ήδη εγγραφεί στα Δημοτολόγια του σχετικού Δήμου με τον αντίστοιχο Α/Α Δημοτολογίου.

Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως μεταφρασμένη στην Ελληνική εφόσον εκδόθηκε από Αλλοδαπή Αρχή και όπου αναφέρεται σαφώς, ότι η υπηκοότητα του ατόμου αυτού είναι Ελληνική.

Απόφαση Νομάρχη που καθορίζει την Ελληνική Ιθαγένειά τους, χωρίς να υπάρχει η ένδειξη «υπηκοότητα».

Β4) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ / ΝΕΕΣ ΑΠO 20 – 29 ΕΤΩΝ (Ε.Σ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

Το επίδομα ανέρχεται σε 25.000 δρχ. τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αστυνομική ταυτότητα.

Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).

Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. (Να μην έχει πάνω από 80 ένσημα).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.