Υπολογίζετε την Άδεια Ληφθείσα ή το Επίδομα Αδείας για κάποιον εργαζόμενο. Οι πληρωτέες ημέρες είναι λιγότερες από 25 (π.χ.12), οι αποδοχές είναι ένα μικρό μη φορολογήσιμο ποσό. Όμως παρατηρείτε ότι η εφαρμογή του υπολογίζει φόρο. Γιατί γίνεται αυτό;
Το φορολογητέο ποσό του εργαζόμενου είναι αυτό που αντιστοιχεί στις 25 ημέρες, και η εφαρμογή κάνει αυτή την αναγωγή.
Π.χ. η άδεια ληφθείσα είναι 12 πληρωτέες ημέρες και οι αποδοχές είναι 700€. Πράγματι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, αλλά το 700 *25/12 = 1458,30 € ( που είναι για τις 25 ημέρες ) είναι φορολογήσιμο, και πάνω σε αυτό θα υπολογιστεί και ο φόρος.