Πώς μπορώ να συνδέσω ένα φωτογραφικό έντυπο τιμολόγησης με την εφαρμογή ώστε όταν τυπώνω ένα παραστατικό να εκτυπώνεται σε αυτό;

Από την επιλογή 5.6.Ε

Στην πρώτη επιλογή με κλικ στο κόκκινο τετράγωνο μπορείτε να αναζητήσετε την εικόνα του παραστατικού σε μορφή .jpg ή BMP και στην συνέχεια να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θα την εκτυπώνει. Στο πεδίο ΦΗΜ δίνετε την τιμή 1 όταν το παραστατικό πρέπει να σημανθεί από φορολογικό μηχανισμό.

Θα πρέπει να την έχετε αντιγράψει στον δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα και στον φάκελο MBARUSCR.

Προσοχή!!! Για να εκτυπωθεί σωστά το παραστατικό θα πρέπει να έχετε τροποποιήσει την φόρμα του στην επιλογή 5.6.1