Πώς μπορώ να συνδέσω ένα φωτογραφικό έντυπο παραγγελίας με την εφαρμογή ώστε όταν τυπώνω μία παραγγελία να εκτυπώνεται σε αυτό;
Από την επιλογή 5.6.Ε

Στην τρίτη επιλογή με κλικ στο κόκκινο τετράγωνο μπορείτε να αναζητήσετε την εικόνα του παραστατικού σε μορφή .jpg ή BMP και στην συνέχεια να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θα την εκτυπώνει.

Θα πρέπει να την έχετε αντιγράψει στον δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα και στον φάκελο MBARUSCR.

Προσοχή!!! Για να εκτυπωθεί σωστά το εντύπο παραγγελίας θα πρέπει να έχετε τροποποιήσει την φόρμα της παραγγελίας στην επιλογή 5.6.3