Πώς μπορώ να συνδέσω ένα φωτογραφικό έντυπο κάρτας αλλαγής με την εφαρμογή ώστε όταν τυπώνω ένα παραστατικό να εκτυπώνεται και η κάρτα αλλαγής του πελάτη;

Από την επιλογή 5.6.Ε

Στην έβδομη επιλογή με κλικ στο κόκκινο τετράγωνο μπορείτε να αναζητήσετε την εικόνα της κάρτας σε μορφή .jpg ή BMP και στην συνέχεια να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θα την εκτυπώνει. Στο πεδίο ΦΗΜ δίνετε την τιμή 0 ώστε η κάρτα αλλαγής να μην σημανθεί από τον φορολογικό μηχανισμό.

Θα πρέπει να την έχετε αντιγράψει στον δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα και στον φάκελο MBARUSCR.