Πώς μπορείτε να ενοποιήσετε την ίδια στήλη του βιβλίου σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς;

Θα πάτε στον λογαριασμό που έχετε ήδη δημιουργήσει. Το Α/Α στήλης είναι η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι λογαριασμοί. Δίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με μοναδικό κριτήριο την χρονολογική σειρά που κινήθηκε ο κάθε λογαριασμός για πρώτη φορά. Δηλαδή ο λογαριασμός που κινήθηκε πρώτος θα τυπωθεί στην πρώτη στήλη του βιβλίου, ο λογαριασμός που κινήθηκε δεύτερος στην δεύτερη κοκ.
Αν θέλετε να αλλάξετε την σειρά αυτή ώστε να ομαδοποιήσετε συγγενείς λογαριασμούς ή γιατί επιθυμείτε διαφορετική εμφάνιση, εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να καθορίσετε εσείς την στήλη του βιβλίου που θα τυπωθεί ο κάθε λογαριασμός που κινήθηκε. Επομένως, σε αυτό το πεδίο αλλάζετε τον προτεινόμενο αριθμό με τον αριθμό της στήλης που θέλετε να τυπωθεί στο βιβλίο ο συγκεκριμένος λογαριασμός.
• Ομαδοποίηση συγγενών λογαριασμών: Να βάλετε την ίδια στήλη για διάφορους λογαριασμούς (ώστε να εμφανίζονται στην ίδια στήλη) .
Έτσι μπορείτε να ορίσετε την ίδια στήλη σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενοποιήσετε διάφορους λογαριασμούς σε μία στήλη για λόγους απεικόνισης στο Βιβλίο.
Προσοχή: Στην περίπτωση ενοποίησης λογαριασμών σε μία στήλη είναι απαραίτητο να ορίσετε τον ίδιο τίτλο στήλης Βιβλίου σε κάθε έναν από αυτούς τους λογαριασμούς.