Πώς μπορεί ο εργοδότης να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείαςΠοιός θεωρείται εργοδότης, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας:

-Στις ατομικές εταιρίες είναι ο κύριος της επιχείρησης
-Στις ομόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης είναι οι διαχειριστές – εταίροι όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό
-Στις ανώνυμες εταιρίες είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (μπορεί να αναφέρεται ο ποινικός υπεύθυνος, συνήθως ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
-Στους συνεταιρισμούς ο ποινικά υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
-Στα λοιπά ιδιωτικά νομικά πρόσωπα είναι οι ασκούντες την διοίκησή τους
-Στα νομικά πρόσωπα ξένων χωρών που έχουν επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα

Για να τεθεί στις εταιρίες εργοδότης υπεύθυνος για την επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας οποιοσδήποτε εταίρος, θα πρέπει από το καταστατικό να προκύπτει η δυνατότητα δέσμευσης όλων των εταίρων από τις ενέργειες του καθενός άλλου εταίρου ή αν αυτός έχει από το καταστατικό την δυνατότητα να δεσμεύει την επιχείρηση με την υπογραφή του.