Πως μπορώ να εναλλάσω το ΕΥΡΩ με τις ΔΡΑΧΜΕΣ και το ανάποδο;
Alt + V…Πλήκτρο αλλαγής προβολής μεταξύ Δρχ/Ευρώ