(Π.Κ.Y.E.  117 / 25-9-2006)
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ετών 2006 – 2007.(Π.Κ. 117/25-9-2006)
Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός, Δηµήτριος Αρµενάκης, Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ), Δηµήτριος Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΓΣΕΒΕΕ), Απόστολος Αλεξάκης, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΕ), Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (OIYE), όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συµφωνούν στα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόµενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
α) Εµπορικά καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης.
β) Σούπερ Μάρκετς και καταστήµατα τροφίµων.
γ) καταστήµατα ζαχαροπλαστείων και συναφών µε τα ζαχαροπλαστεία εµπορικών δραστηριοτήτων.
δ) Καταστήµατα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές. (Στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαµβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκοµικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισµού, ειδών εξοχής κ.λπ.).
2. Γραµµατείς προϊσταµένων.
3. Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).
4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.
5. Καθαριστές – Καθαρίστριες.
6. Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.
7. Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
8. Προσωπικό Η/Υ (προγραµµατιστές, αναλυτές, χειριστές).
Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ εντάσσονται οι ειδικότητες:
1. Εργατοτεχνίτες µε τους όρους που προβλέπει η ΕΓΣΕΕ και µε τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόµατα της παρούσας ΣΣΕ.
2. Διακοσµητές – τριες µε τους όρους της Δ.Α. 21/96.
3. Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Hardware (µέσων σχολών ή αναγνωρισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ), µε τους όρους της συλλογικής ρύθµισης των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών έτους 2006 και των προγενέστερων ΣΣΕ ή Δ.Α. αυτής.
Γ. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).
Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις για λογαριασµό της ΟΙΥΕ.
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών
2.1. Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως έχουν διαµορφωθεί µε την από 18-4-2005 (Π.Κ. 49/17-5-05) ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3%.
2.2. Στη συνέχεια, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-8-2006 µε την αύξηση της παραγρ. 2.1., αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από την 1-9-2006.
2.3. Περαιτέρω, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2006 µε την αύξηση της παραγράφου 2.2., αυξάνονται κατά ποσοστό 2,7% από 1-1-2007.
2.4. Στη συνέχεια, και όπως οι άνω βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-8-2007 µε την αύξηση της παραγράφου 2.3., αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1-9-2007.
Άρθρο 3
Επίδοµα γάµου εργατοτεχνιτών
Το επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% των εργατοτεχνιτών που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγείται στο βασικό ηµεροµίσθιο συνυπολογιζοµένων και των χρόνων προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόµενου. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι ρυθµίσεις προγενέστερων ΣΣΕ και Δ.Α.
Άρθρο 4
Επίδοµα ισολογισµού λογιστών και βοηθών λογιστών
Το επίδοµα ισολογισµού των υπαγοµένων στην παρούσα λογιστών και βοηθών λογιστών που προβλέπεται από τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις ορίζεται από 1-1-2006 σε ποσοστό 73% και υπολογίζεται στο σύνολο των νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός.
Άρθρο 5
Αργία Καθαράς Δευτέρας
Το άρθρο 4 της από 18-4-2005 ΣΣΕ επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Τα µέρη συµφωνούν τη θεσµοθέτηση, από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΣΣΕ, της Καθαράς Δευτέρας ως υποχρεωτικής αργίας για τις επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ, µε εξαίρεση τους τόπους όπου κατ΄ έθιµο εορτάζονται τα Κούλουµα. Στους τόπους αυτούς, η αργία παραµένει προαιρετική”.
Άρθρο 6
Άδεια εκπροσώπων ΟΙΥΕ στα επικουρικά ταµεία ασφάλισης
Στους εκπροσώπους των εργαζοµένων στα Δ.Σ. των επικουρικών ταµείων ασφάλισης του κλάδου, χορηγείται αποκλειστικά και µόνο για τις ηµέρες των συνεδριάσεων των Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτών, πλήρης άδεια µετ’ αποδοχών. Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος εκδίδει τη σχετική βεβαίωση προς τον εργοδότη.
Άρθρο 7
Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Hardware µέσων σχολών
ή αναγνωρισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ
Στο πεδίο ισχύος της παρούσας ΣΣΕ, εντάσσονται από 1.1.2006 οι ηλεκτρονικοί – τεχνικοί hardware µέσων σχολών ή αναγνωρισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. µε τους όρους που προβλέπει η συλλογική ρύθµιση Παροχής Υπηρεσιών έτους 2006 και οι προγενέστερες αυτής Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.
Αρθρο 8
Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών
Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συµπληρωµένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα (30) έτη και άνω.
Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):
 Χρόνος υπηρεσίας                                  Αποζηµίωση
Από 2 µήνες έως 1 έτος:                              5 ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη:                        7 ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη:                        15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη:                       30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη:                     60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη:                     100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη:                     120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη:                     145 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω:                        165 ηµεροµίσθια
 
Αρθρο 9
Συµφωνία για την Τηλεργασία
Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαισίου για την Τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) & το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Άρθρο 10
Φορολογία Αποζηµίωσης Καταγγελίας
Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύµβασης εργασίας.
Άρθρο 11
Στήριξη Οικογένειας & Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη συµφωνούν:
Α) στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη καταβολή από τον ΔΛOEΜ του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόµενες και στους εργαζόµενους που λαµβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
B) για τη προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους µε άδεια κύησης και λοχείας.
Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα.
Αρθρο 12
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τα µέρη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθµιση της δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αρθρο 13
Εκπαιδευτική Άδεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους/ες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόµενους. Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Aρθρο 14
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. & Δ.Α. του κλάδου και των επιµέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικές συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1/1/2006 και έχει διετή ισχύ.