ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π.Κ. 49/17-5-2005)ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας έτους 2005 (Π.Κ. 49/17-5-2005)
Στην Αθήνα σήμερα, 18-4-2005, οι υπογράφοντες, αφενός Δημήτριος Αρμενάκης, Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ), Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΓΣΕΒΕΕ), Παντελής Παντελιάδης, Πρόεδρος και Νίκος Βερόπουλος, Γεν. Γραμματέας, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΕ), Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
α) Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης
β) Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων
γ) καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων
δ) καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων

Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Πωλητές. (Στο προσωπικό πώλησης των σούπερ-μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.).
2. Γραμματείς προϊσταμένων.
3. Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες)
4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές
5. Καθαριστές – Καθαρίστριες
6. Φύλακες-Νυκτοφύλακες-Θυρωροί.
7. Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων
8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ εντάσσονται οι ειδικότητες:

1. Εργατοτεχνίτες με τους όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόματα της παρούσας ΣΣΕ.
2. Διακοσμητές-τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/97.

Γ. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ).

Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.
Άρθρο 2
Κατώτατα Όρια Αποδοχών
2.1. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 9-11-2004 Δ.Α. 51, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,5%.
2.2. Στη συνέχεια, όπως οι παραπάνω βασικοί μισθοί και ημερομίσθια διαμορφωθούν στις 31-8-2005, με την αύξηση της παραγρ. 2.1. ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5% από την 1-9-2005.
2.3. Τα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που μέσω της ΕΓΣΣΕ (είτε με σύναψη διορθωτικής ΕΓΣΣΕ εντός του παρόντος έτους, είτε με τη σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ το επόμενο έτος), χορηγηθεί ειδικά για το έτος 2005 οιοδήποτε διορθωτικό ποσοστό αύξησης για τους κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια, τότε το ίδιο διορθωτικό ποσοστό αύξησης θα χορηγηθεί και στους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια της παρούσας ΣΣΕ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα προβλέπει η ΕΓΣΣΕ.
Άρθρο 3
3-5η τριετία καθαριστών-τριών
Στους καθαριστές-τριες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγείται 5η τριετία προϋπηρεσίας (12-15 έτη υπηρεσίας) σε ποσοστό 5%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 14/6/2001 ΚΣΣΕ (Π.Κ. 53/15-6-2001).
Άρθρο 4
Αργία Καθαράς Δευτέρας
Τα μέρη συμφωνούν ότι, η μέχρι σήμερα ισχύουσα για τις επιχειρήσεις του κλάδου στα αστικά κέντρα εθιμική αργία της Καθαράς Δευτέρας, να θεσμοθετηθεί για τις ίδιες επιχειρήσεις ως υποχρεωτική αργία. Στις μη αστικές περιοχές δηλαδή σε δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων και σε τόπους όπου κατ’ έθιμο εορτάζονται τα Κούλουμα, η αργία παραμένει προαιρετική. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 5
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς
Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της από 14-6-2001 ΚΣΣΕ (Π.Κ. 53/15-6-2001), με το οποίο θεσμοθετήθηκε η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς, τα μέρη αναδιατυπώνουν τη σχετική διάταξη ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ θα παρακρατούν 0,5 ευρώ από τις αποδοχές του κάθε εργαζόμενου ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της ΟΙΥΕ. Για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς απαιτείται θετική δήλωση του εργαζόμενου στην εταιρεία, η οποία έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος. Η παρακράτηση συνεχίζεται και πέραν του έτους, εφόσον ο εργαζόμενος δεν δηλώσει εγγράφως διαφορετικά. Το ποσό που θα παρακρατείται από κάθε εταιρεία κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΟΙΥΕ, μέχρι και την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.
Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ & ΔΑ του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.

Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1-1-2005.