Αποτίμηση των συμμετοχώνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075 e-mail: elte@mnec.gr

ΠΡΟΣ: κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη -Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006
Αριθμός πρωτοκόλλου:152ΑΠ

Θέμα: Επιστολή σας που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας την 27/3/2006
(Αρ. Πρωτ.152)

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας θέσατε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ έχει σκοπό τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος κατά ενιαίο, για όλες τις επιχειρήσεις, τρόπο, ενώ η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1920 έχει σκοπό την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης κάθε επιχείρησης.
2. Με την διάταξη του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν.2190/1920 καθιερώνεται γενικός κανόνας για την αποτίμηση των συμμετοχών, ο οποίος θα πρέπει να συνάδει με τον υπέρτατο αντικειμενικό σκοπό των οικονομικών καταστάσεων, που καθιερώνεται, όπως ορθά παρατηρείτε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920.
3. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 δεν συνεπάγεται, χωρίς να εκτιμούνται τα πραγματικά περιστατικά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τη χρησιμοποίηση της αξίας κτήσης, ως τρόπου αποτίμησης των συμμετοχών, για την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης της επενδύουσας επιχείρησης. Είναι δυνατόν η πραγματική οικονομική κατάσταση της επενδύουσας επιχείρησης να απεικονίζεται με την αποτίμηση των συμμετοχών της σε τιμή χαμηλότερη της αξίας κτήσης αλλά, ενδεχόμενα, και χαμηλότερη της λογιστικής αξίας.

Με βάση τα προαναφερόμενα η άποψη της υπηρεσίας μας στο ερώτημα που μας θέσατε έχει ως εξής:

α) Αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας υπάρχει η υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 5 του ΚΒΣ οι οποίες κατά την εφαρμογή τους ερμηνεύονται “στενά”. Βέβαια, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του ΚΒΣ δεν παρουσιάζει άμεσο φορολογικό ενδιαφέρον.

β) Για σκοπούς απεικόνισης, στις οικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας επιχείρησης, της πραγματικής της θέσης, υπάρχει η υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920. Έτσι η αξία αποτίμησης των συμμετοχών δυνατόν να μη συμπίπτει με την αποτίμηση που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 5 του ΚΒΣ και της συναφούς διάταξης του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν.2190/1920, και συνεπώς οι συμμετοχές πρέπει να αποτιμώνται κατ’ είδος στην πραγματική τους αξία, η οποία προσδιορίζεται με οποιονδήποτε επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, η οποία όμως δεν μπορεί, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, να είναι μεγαλύτερη της αξίας κτήσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΛΟΤ