Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr

ΠΡΟΣ: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕλ)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006
Αριθμός πρωτοκόλλου:118ΑΠ

Θέμα: Έγγραφό σας με αριθμό Πρωτοκόλλου 716/1-3-2006.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας της 01/03/2006 με θέμα «Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει ως σκοπό την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 1. Για τούτο, το ΔΛΠ 34 απαιτεί σημαντικά λιγότερες γνωστοποιήσεις στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις από ότι στις ετήσιες. Με δεδομένο όμως ότι στην περίπτωση της πρώτης εφαρμογής δεν υπάρχουν τελευταίες πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι πρώτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, του για πρώτη φορά εφαρμόζοντος τα ΔΠΧΠ, πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε να μπορούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν, πώς η μετάβαση στα ΔΠΧΠ επηρέασε τα ποσά των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (παρ. 46 ΔΠΧΠ 1 και παρ. 96 της Βάσης για Συμπεράσματα του ΔΠΧΠ 1)

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο αφορούν:

(α) Συμφωνίες της Καθαρής Θέσης μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και
ΔΠΧΠ κατά την ημερομηνία μετάβασης και κάθε μεταγενέστερη ημερομηνία
για την οποία συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις, που θα χρησιμοποιηθούν για συγκριτικούς σκοπούς των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 (31.03.2004-30.06.2004-30.9.2004-31.12.2004).

(β) Συμφωνίες των αποτελεσμάτων μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ΔΠΧΠ κατά τις ίδιες ανωτέρω ημερομηνίες (31.03.2004-30.06.2004-30.9.2004-31.12.2004) (παρ. 38-39 του ΔΠΧΠ 1).

(γ) Διάφορες πληροφορίες που προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ και δεν περιλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για την κατανόηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (παρ. 46 ΔΠΧΠ 1).

Στις συμφωνίες που αναφέρονται στα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ διορθώσεων που οφείλονται σε μεταβολές λογιστικών αρχών και διορθώσεων που οφείλονται σε λάθη εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όταν τα τελευταία περιήλθαν σε γνώση της επιχείρησης κατά την διαδικασία της μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΠ. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει επίσης να συνοδεύονται από επαρκείς αναλύσεις (παρ. 40-41 του ΔΠΧΠ 1).

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπου αυτές επιτρέπονταν (π.χ. επισφαλείς απαιτήσεις) θεωρούνται διόρθωση λαθών (παρ. 31 ΔΠΧΠ 1).

3. Η σύνταξη του ισολογισμού έναρξης κατά την ημερομηνία μετάβασης και των οικονομικών καταστάσεων της συγκρίσιμης χρήσης και της χρήσης της πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΠ, γίνεται με τα ισχύοντα ΔΠΧΠ, κατά την ημερομηνία αναφοράς της χρήσης της πρώτης εφαρμογής (31.12.2005 εν προκειμένω), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που παρέχονται από τις παρ. 13-34 του ΔΠΧΠ 1. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα Πρότυπα, εκείνα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (π.χ.28.2.2006), εφόσον για τα πρότυπα, αυτά προβλέπεται ότι έχουν αναδρομική εφαρμογή.

4. Κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005, οι τροποποιήσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να οφείλονται:

(α) Σε μεταβολές λογιστικών αρχών, είτε σε σχέση με τις λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είτε σε σχέση με τις αρχές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

(β) σε διορθώσεις λαθών είτε σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (κυρίως κατά την μετάβαση) είτε σε σχέση με τα ΔΠΧΠ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, που έχουν δημοσιοποιηθεί. Οι αναθεωρήσεις εκτιμήσεων που θα γίνουν αναδρομικά θεωρούνται διόρθωση λάθους.

Κατά την άποψή μας, για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, για οποιαδήποτε τροποποίηση σύμφωνα με τα ανωτέρω των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, πρέπει να γίνουν τα εξής:

Να υπάρξει ιδιαίτερη σημείωση στο Προσάρτημα με κατάλληλη επικεφαλίδα, π.χ. «Διορθώσεις σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις» στην οποία θα γίνει λεπτομερής αναφορά, για κάθε διόρθωση, των εξής πληροφοριών:
(α) Αν αφορά διόρθωση λάθους ή μεταβολή λογιστικής αρχής,
(β) Την φύση του λάθους ή το λόγο αλλαγής της λογιστικής αρχής,
(γ) Πώς επηρεάζονται και πώς διαμορφώνονται τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων για όλες τις περιόδους, που έχουν δημοσιευθεί ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
(δ) Πώς επηρεάζονται τα κέρδη ανά μετοχή για όλες τις περιόδους που έχουν δημοσιοποιηθεί ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
(ε) Οι συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών Προτύπων και ΔΠΧΠ για την χρήση 2004 και την ημερομηνία μετάβασης, πρέπει να γίνουν με βάση τα διορθωμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και όχι με αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Τα ανωτέρω προτείνεται να έχουν την μορφή αναλυτικού επεξηγηματικού πίνακα για την καλύτερη κατανόηση από τους χρήστες των επιδράσεων των μεταβολών και των διορθώσεων.

Σε περίπτωση που υπάρξει διόρθωση της κατάστασης ταμιακών ροών πρέπει να γίνει γνωστοποίηση αντίστοιχου τύπου.

Με την τήρηση των ανωτέρω και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες επαρκούς πληροφόρησης και διαφάνειας, ώστε να μη απαιτούνται περαιτέρω γνωστοποιήσεις ή επαναδημοσιοποιήσεις.
Συνιστάται επίσης, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να υπάρχει, από τον Ελεγκτή στην Έκθεση Ελέγχου του, σχετική παράγραφος έμφασης, για το γεγονός της αναμόρφωσης των κονδυλίων. Ο τύπος της Έκθεσης αν είναι χωρίς παρατηρήσεις, που θα αναφέρεται στη δημοσίευση στον Τύπο θα αναφέρεται ως «Με σύμφωνη γνώμη- έμφαση για διόρθωση ενδιάμεσων καταστάσεων».

Στην περίπτωση που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και έχουν ήδη γίνει σε αυτές τροποποιήσεις σε σχέση με τις δημοσιοποιημένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα, γίνεται σχετική τροποποίηση και επαναδημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και εκδίδεται νέα Έκθεση Ελέγχου με αναλογική εφαρμογή του Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 5560 και του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 560.