ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ -ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ

Για να ενεργοποιηθεί από τη Μισθοδοσία Περιόδου το κουμπάκι Ωράριο θα πρέπει στα στοιχεία του Εργαζόμενου στην επιλογή Μισθοδοσία να επιλέξετε Εισαγωγή Χρήστη και όχι Ημερολόγιο.

 

Μπαίνοντας μέσα στην επιλογή Μισθοδοσία Περιόδου στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το tab Ωράριο

Και κάνοντας κλικ στο tab θα εμφανιστεί η οθόνη καταχώρησης, στην οποία είναι ήδη συμπληρωμένες οι ημέρες και οι ώρες εργασίας ανά ημέρα, σύμφωνα με το ωράριο που έχετε ορίσει στα στοιχεία του εργαζόμενου.

Σημείωση: Πολύ χρήσιμο θα ήταν το ωράριο αυτό, να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το πραγματικό ωράριο που θέλετε να καταχωρήσετε για τον εργαζόμενο.

Περιγραφή Πεδίων Ελεύθερου Ωραρίου

Όπως είπαμε παραπάνω, στην φόρμα καταχώρησης εμφανίζονται με τη μορφή ημερολογίου οι μέρες και οι ώρες εργασίας, ομαδοποιημένες ανά εβδομάδα. Επιπλέον των ημερών του μήνα εμφανίζονται και οι μέρες του προηγούμενου και του επόμενου, μέχρι να συμπληρωθεί η εβδομάδα. (Αυτό γιατί θα πρέπει το πρόγραμμα να αθροίζει τις ώρες της κάθε εβδομάδας ξεχωριστά, για τον υπολογισμό υπερεργασίας, υπερωριών κλπ). Στα δεξιά της κάθε ημέρας υπάρχουν 2 κουτάκια επιλογής (check box), τα εξής:

Εξ.(αιρέσιμες) : Αν «κλικάρουμε» αυτό το κουτάκι, σημαίνει ότι αυτή την ημέρα ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε για οποιαδήποτε αιτία. (άδεια, αδικαιολόγητη απουσία κλπ). Η ημέρα αυτή δεν θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της μισθοδοσίας, αλλά τη χρειαζόμαστε για τον συνυπολογισμό των ωρών της εβδομάδας και πρέπει να συμπληρώνεται αν έχουμε τέτοια περίπτωση.

Ασθ (ένεια) :   Τσεκάροντας αυτό το κουτάκι, τότε το πρόγραμμα θα θεωρήσει ότι ο εργαζόμενος την ημέρα αυτή έχει ασθένεια και αυτόματα θα μου ενημερώσει στο Ημερολόγιο/Ασθένεια, την ημέρα ή τις ημέρες ασθένειας και το διάστημα ημερών της ασθένειας.

Μ.Ο. ωρών/ημέρα: Πολύ σημαντικό πεδίο (στο κάτω δεξιά μέρος της φόρμας). Στο πεδίο αυτό το πρόγραμμα υπολογίζει και προτείνει το μέσο όρο των ωρών εργασίας ανά ημέρα, σύμφωνα με το ωράριο που υπάρχει στα στοιχεία του εργαζόμενου. Με βάση αυτές τις ώρες το πρόγραμμα θα υπολογίσει και θα καταχωρήσει στα αντίστοιχα πεδία, τις επιπλέον ώρες, τις ώρες απουσίας, τυχόν υπερεργασία, υπερωρίες κλπ, για τα οποία θα αναφερθούμε και πιο κάτω.

Σημείωση: σε περίπτωση που θέλουμε να το αλλάξουμε (δεν το συνιστούμε), μπορούμε να καταχωρήσουμε με δική μας ευθύνη άλλο μέσο όρο.

Τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή, ανάλογα με τις αλλαγές που θα κάνει ο χρήστης και είναι τα εξής:

Υπερεργασία 1,20: Αν οι ώρες εβδομαδιαίως υπερβαίνουν τις 40, τότε η ένατη ώρα της ημέρας για πενθήμερο ή η όγδοη για εξαήμερο θεωρείται υπερεργασία. Αν λοιπόν σε μια ημέρα καταχωρήσουμε π.χ. από 07:00-16:00 και η εβδομάδα είναι πλήρης (πάνω από 40 ώρες) τότε το διάστημα 15:00-16:00 είναι υπερεργασία και αυτόματα θα καταχωρηθεί σε αυτό το πεδίο. Επίσης θα ενημερώσει αυτόματα (όπως και οι Υπερωρίες με συντελεστή 1,40 που αναφέρονται παρακάτω), το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών έτοιμο προς υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον Ώρες: Εδώ αθροίζονται αυτόματα όσες ώρες ξεπερνούν το μέσο όρο ωρών/ημέρα. Επίσης αθροίζονται η ένατη ώρα της ημέρας για πενθήμερο ή η όγδοη για εξαήμερο, αν η εβδομάδα δεν ξεπερνάει τις 40 ώρες.

Υπερωρία 1,40: Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εργαστεί πάνω από 9 ώρες την ημέρα, τότε η δέκατη και ενδέκατη ώρα θεωρούνται υπερωρίες και το πρόγραμμα τις αθροίζει σε αυτό το πεδίο.

Υπερωρία 1,80: Πάνω από τις 2 ώρες υπερωρία με συντελεστή 1,40, όλες οι υπόλοιπες θεωρούνται «παράνομες» υπερωρίες και καταχωρούνται εδώ, χωρίς να ενημερώνουν το ειδικό βιβλίο υπερωριών, όπως προβλέπεται.

Ώρες απουσίας: Εδώ αθροίζονται αυτόματα όσες ώρες υπολείπονται του μέσου όρου ωρών/ημέρα και συμψηφίζονται με τυχόν επιπλέον ώρες που ήδη υπάρχουν.

Νυχτερινές: Υπολογίζονται αυτόματα και καταχωρούνται τυχόν νυχτερινές ώρες εργασίας (από τις 22:00 έως 06:00).

Κυριακές/Αργίες: Υπολογίζονται αυτόματα και καταχωρούνται αθροιστικά τυχόν ώρες εργασίας κατά την Κυριακή.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο μήνας έχει κάποια αργία, το πρόγραμμα δεν θα προσθέσει αυτές τις ώρες, αν στα στοιχεία του εργαζόμενου (στην ενότητα Εταιρικά), δεν έχουμε κλικάρει το πεδίο Εργάζεται Αργίες.

Νυχτ.Κυριακ.Αργ.: Αθροίζονται οι ώρες εργασίας κατά την νύχτα, που συμπίπτουν με Κυριακές ή αργίες.

Στην τελευταία γραμμή, προβάλλονται οι συνολικές ημέρες εργασίας και ασθενείας, οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας, καθώς και οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας σύμφωνα με το ωράριο του εργαζόμενου και το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.

Τέλος πατώντας το κουμπάκι Αποδοχή, θα διαπιστώσετε την αυτόματη μεταφορά των ημερών και των ωρών στο κεντρικό καταχωρητικό του μήνα.

Αν πατήσετε Μηδενισμό όλα τα στοιχεία της φόρμας θα μηδενιστούν.

Επιλέγοντας Εκτύπωση έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε ότι ακριβώς βλέπετε, αν διαλέξετε εκτύπωση ωραρίου ή τα αποτελέσματά του.

 

Εκτυπώσεις

  1. Στην επιλογή Εκτυπώσεις-Μισθοδοσία-Εκτύπωση Μηνιαίων Ωραρίων, μπορείτε να εκτυπώσετε τα ωράρια που έχετε καταχωρήσει με πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης και τα οποία μπορείτε να τα εξάγετε σε μορφή PDF για να τα επισυνάπτετε στο ΕΡΓΑΝΗ κατά την αποστολή του πίνακα προσωπικού.
  1. Στην επιλογή Εκτυπώσεις-Μισθοδοσία-Μισθοδοτική Κατάσταση έχει προστεθεί η επιλογή Εκτύπωση Ωραρίων το οποίο εάν την επιλέξετε θα εμφανιστεί η μισθοδοτική κατάσταση με το ωράριο ανά ημέρα που έχετε καταχωρήσει σε κάθε εργαζόμενο.
  2. Στην Επιλογή Εκτυπώσεις-Μισθοδοσία-Αποδείξεις Πληρωμών θα πρέπει να αφαιρέσετε την επιλογή Αναλυτική Εκτύπωση για να εκτυπώσετε αποδείξεις με το ωράριο ανά ημέρα σε κάθε εργαζόμενο που έχετε καταχωρήσει.

4.Στην Επιλογή Εκτυπώσεις-Έντυπα/Βεβαιώσεις-Εκτύπωση Κειμένων έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης και Ατομικές Συμβάσεις Εργαζομένων με ολόκληρο το ωράριο και τις αποδοχές του μήνα που έχετε κάνει χρήση στο Ελεύθερο Ωράριο. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει είναι να συμπληρώσετε το έτος και τον μήνα.