ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΗ ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε 3000€ για άγαμο και στα 5000€ για έγγαμο (για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση).
Δεν ισχύει πλέον ότι «το συνολικό ποσό της ετήσιας τεμκαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν προσαυξάνεται με 10% για καθένα στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέραν από το δεύτερο».
Το ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του μεγαλύτερου ποσού της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην κυριότητά του ή στην κατοχή του ο υπόχρεος, η σύζυγος και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν. Επίσης δεν προσαυξάνεται η δαπάνη που προκύπτει όταν το ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 7350€.