(Π.Κ. 44 / 7-12-2010)
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ ελαστικού όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 44/7-12-2010) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ Ελαστικού όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα 26 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου Ευθύμιος Θεοχάρης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κατασκευής Ελαστικών Αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ ελαστικού όλης της χώρας.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες εργασιών των υπαγομένων εργαζομένων στην παρούσα σύμβαση, είναι οι εξής:

Κατηγορία Ι
Χειριστές καλάνδρας 4 κυλίνδρων και καλάνδρας μεταλλικού. Κατασκευαστές επιβατικών συμβατικών, επιβατικών τσιντουράτο γιγάντων, συμβατικών τσιντουράτο γιγάντων, τρακτέρ, αναγομωτές επισώτρων γιγάντων.

Κατηγορία ΙΙ
Προετοιμασία χημικών συστατικών. Δοσολογία χημικών συστατικών. Χειριστές ΒΥ, τραφίλας, καλανδρέτας χειλέων και θηλιών, καλάνδρας 3 κυλίνδρων κόπτου, λινών για επιβατικά, κόπτου λινών γιγάντων, κόπτου μεταλλικού υφάσματος, Χειριστές. Έλεγχος και τελειοποίηση ελαστικού. Τελικός έλεγχος υποτιμημένων και σκάρτων επισώτρων. Ξεκόλλημα γόμμας εκ βαλβίδας αεροθαλάμων, διαχωρισμός βαλβίδων. Έλεγχος τοποθέτηση εξαρτημάτων σε αεροθαλάμους.

Κατηγορία ΙΙΙ
Χειριστές μεικτήρων. Βοηθοί καλάνδρας 4 κυλίνδρων, τραφίλας 8, τραφίλας 6, τραφίλας 4 και λανδρέπας χειλέων και θηλείων, καλάνδρας 3 κυλίνδρων, κόπτου λινών επιβατικών, κόπτου λινών γιγάντων, κατασκευαστού διπλών γιγάντων. Χειριστές σπαστήρων. Εργάτης περιτυλίξεως γομμαρισμένου υφάσματος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Εργάτης εκτυλίξεως αγομμαρίστου υφάσματος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Θείωση προφυλακτήρων, ελαστικών αεροθαλάμων, ατμοθαλάμων. Κατασκευή σταφυλιών. Κατασκευή χειλέων και εφαρμογή γεμίσματος σε στεφάνια γιγάντων τσιντουράτο. Κατασκευή αεροθαλάμων. Αίθουσα διαλυμάτων Τροφοδότες κόπτου λινών επιβατικών και γιγάντων. Προμηθευτές επιβατικών. Εργάτες τεχνολογικού. Προμηθευτές κατασκευής γιγάντων και τσιντουράτο. Έλεγχος και τελειοποίηση σκελετών επιβατικών και τσιντουράτο. Επισκευή σκελετών επιβατικών. Επισκευή ελαττώματος ελαστικών, απλή λείανση, επικάλυψη ελαττώματος (μασκερατούρα). Επισκευή ελαττωματικών επισώτρων. Δέσιμο καρτελλίμνο, πέρασμα δακτυλίου, δέσιμο αεροθαλάμων, διαχωρισμός αεροθαλάμων, πριν το ταλκάρισμα, παράδοση αεροθαλάμων από BF έλεγχο αποθήκη ετοίμων, παράδοση αεροθαλάμων από ταλκ σε αποθήκη ετοίμων, επισκευή αεροθαλάμων. Αιστινατούρα υφασμάτινων χειριστές ηλεκτροκίνητων καρέλλων. Γεμιστές παγίδων εξτρούντερ, κατασκευαστές ζωνών ασφαλείας. Εξαγωγή και τοποθέτηση καλουπιών και κάμερας, μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα κάμερας, καθαρισμός καλουπιών, αλλαγή PR, αλλαγή ανέλλα, αλλαγή πλευρού σε καλούπι, αλλαγή δακτυλίου στεγανότητας.

Κατηγορία IV
Εξαγωγή γόμμας εκ σάκκου, γέμισμα σιλό με φούμο, γέμισα σιλό με έλαια, γέμισμα σάκκων με φούμο. Στοιβακτής ΒΥ, τραφίλας 8, τραφίλας 4. Εκφορτωτής και φορτωτής Β Υ. Βοηθός εργάτου σε περιτύλιξη υφάσματος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Τακτοποίηση διαχωριστικού υφάσματος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Συσκευασία πελμάτων αναγομώσεως. Αποκόλληση και διαχωρισμός πέλματος. Τακτοποίηση υφάσματος στην μπομπίνα. Τοποθέτηση θηλειάς και τρυγονάκι στα στεφάνια.
Ημιθείωση, επάλειψη δια διαλύματος, επένδυση με γόμμα σε μηχανή. Επένδυση δια υφάσματος σε μηχανή και επίδεση με γόμμα σε μηχανή. Επένδυση δια υφάσματος σε μηχανή και επίδεση δια υφάσματος στεφανιών. Βάψιμο σκελετών. Κατασκευή χειλέων γιγάντων σε περιστρεφόμενο τύμπανο και τοποθέτηση λιστίνο επί πλαϊνών τσιντουράτο. Σφράγισμα επισώτρων ατελούς εμφανίσεως. Περιτύλιξη ταινίας και τοποθέτηση ετικετών σε επίσωτρα. Βάψιμο βαλβίδας αεροθαλάμων. Κόψιμο σκάρτων αεροθαλάμων, φασκιών και ατμοθαλάμων. Εργάτες αποθηκών. Παράδοση σκάρτων αεροθαλάμων, φασκιών και ατμοθαλάμων. Εργάτες αποθηκών. Παράδοση σκάρτων. Παραλαβή υλικών, στράβωμα βαλβίδας, αεροθαλάμων Β έλεγχος αεροθαλάμων. Ζυγοστάθμιση επισώτρων γιγάντων, ζύγιση και καθαρισμός επίσωτρων, τοποθέτηση προφυλακτήρων σε επίσωτρα, δέσιμο μέτρημα περιφέρειας, ζύγιση επισώτρων επιβατικών. Μεταφορά επισώτρων από χώρο τελειοποιήσεως σε αποθήκη, μεταφορά καρέττα εκτός αποθήκης και τοποθέτηση επισώτρων στα καρέττα. Κόψιμο σκάρτων. Ζύγισμα σκάρτων. Μεταφορά και παράδοση σκάρτων ελαστικών σε αποθήκη.

Κατηγορία V
Εργατοτεχνίτες αναγομώσεως και επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων.

Κατηγορία VI
Κατασκευαστές ιμάντων και λοιπών τεχνικών κατασκευών εκ καουτσούκ. Χειριστές ζυμωτηρίων, χειριστές καλαντρών, χειριστές καλάνδρας 4 κυλίνδρων, χειριστές πρεσσών, τεχνίτες συγκολλήσεως, ελαστικών ειδών, παρασκευαστές και Ζυγιστές χημικών, κατασκευαστές ιμάντων, κατασκευαστές μεταφορικών ταινιών, κατασκευαστές παντός τύπου ροδελλών.και φλαντζών, επισκευαστές ελαττωματικών ή φθαρμένων ιμάντων, γεμιστές σιλό με φούμο, γεμιστές σιλό με έλαια, περιτύλιξη υφασμάτων και ελαστικού σε καλάνδρα, τακτοποίηση υφάσματος και ελαστικού μπομπίνας 53 μέτρων, περιτύλιξη μικρών μπομπίνων συρματόσχοινου σε μηχανή, τακτοποίηση και ταξινόμηση τελειοποιημένων ιμάντων σε μπομπίνες 300 μέτρων, κόπτες ελαστικού και λινών, επενδυτές κυλίνδρων και λοιπών εργαλείων δια ελαστικού, χειριστές μπουτινέζας, ντουμπλαριστές, εργάτες αποθηκών.

Κατηγορία VII
Σχετικά με τους απασχολούμενους στην επιχείρηση ΙΜΑΣ Α.Ε. ισχύουν οι εξής κατηγορίες:

α) Χειριστές καλάνδρων, ζυμωτηρίων και πρεσσών 5 μέτρων και άνω.
Τεχνίτες συγκολλήσεων. Επισκευαστές ιμάντων.
Ελεγκτές εργαστηρίου.                                                              
β) Ζυγιστές χημικών. Βοηθοί χειριστών καλάνδρων, ζυμωτηρίων και πρεσσών 10 μέτρων και άνω.
Προετοιμαστές ιμάντων λινών. Επενδυτές τυμπάνων.
γ) Κόπτες ελαστικού, λινών και ιμάντων.
Χειριστές μηχανών εξελάσεως.
Παρασκευαστές υλικών συγκολλήσεων.
Κατασκευαστές φορμαρισμένων ελαστικών.
δ) Εργάτες γενικών καθηκόντων                                                   

Κατηγορία VIII
Ανειδίκευτοι εργάτες

Άρθρο 2

Κατώτατα όρια ημερομισθίων
Τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγομένων εργαζομένων στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με την από 7.7.2009 ΣΣΕ εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και συναφών κατασκευής εξ ελαστικού όλης της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 82/24.7.2008), αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010)

Άρθρο 4

Ερμηνευτική διάταξη
Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ΄ αίματος, αλλά και στους εξ΄ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

Άρθρο 5

Λοιπές διατάξεις
Α. Τα επιδόματα  που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
Β. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Γ. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στην παρούσα, άλλες  παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος ΣΣΕ
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2010.