Πώς μπορώ να εκτυπώσω τις παρτίδες μου;
Από την επιλογή 5.Ι.2

Από την επιλογή αυτή παράγετε καταλόγους με επιλεγμένες ομάδες κωδικών παρτίδων.
Οι εκτυπώσεις παράγονται ταξινομημένες κατά ημερομηνία λήξης ώστε να παρακολουθείτε εύκολα τις παρτίδες που κινδυνεύουν να λήξουν.

Όταν σε μια παρτίδα υπάρχει και παρτίδα Α΄ύλης τότε τα στοιχεία της παρτίδας της Α΄ ύλης τυπώνονται σε δεύτερη γραμμή. Αυτό καλύπτει την ιχνηλασιμότητα του τελικού συσκευασμένου ως προς την παρτίδα της Α΄ύλης.

Από τα Αναλυτικά της Αποθήκης (2.Α.1.) μπορείτε με βάση είτε την παρτίδα Α’ ύλης είτε την παρτίδα Συσκευασμένου να έχετε ιχνηλασιμότητα είτε του Προμηθευτή αγοράς της Α΄ ύλης είτε των πελατών όπου το συγκεκριμένο συσκευασμένο παραδόθηκε δίνοντας
την σχετική παρτίδα στο ανάλογο πεδίο της οθόνης.