Στα Ισοζύγια περιόδου και απογραφής (3.7.3) προστέθηκε φίλτρο “Εγγραφές
Ισολογισμού Ν/Ο” για να μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα τέλους χρήσης πριν
μηδενιστούν με το κλείσιμο του Ισολογισμού.