Εκτός Έδρας αποδοχές εργαζόμενουΚαταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση σε κάθε εργαζόμενο που απασχολείται και διανυκτερεύει εκτός έδρας. Δίδονται τα οδοιπορικά έξοδα, καθώς και το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού εφόσον πρόκειται για υπάλληλο.
Αν παρέχονται από τον εργοδότη τα έξοδα κατοικίας και τροφής τότε καταβάλλεται το ¼ της αποζημίωσης. Αν παρέχονται μόνο έξοδα τροφής τότε καταβάλλεται το ½ . Αν παρέχονται μόνο έξοδα κατοικίας, τότε καταβάλλονται τα 4/5.