Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής (άρθρο 11 Ν. 4093/12 Κ.Φ.Α.Σ.)1. Ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.ΟΥ . της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του:

α) να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών, β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα υπερβεί το όριο των ακαθάριστων εσόδων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 (βλ. σελ. 125). 2. Ο προϊστάμενος 1ης Δ.ΟΥ . δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 4093/12 Κ.Φ.Α.Σ.): α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξηπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα που βεβαιώνονται από τις δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις 6.000 ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων , ετερόρρυθμων εταιριών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιριών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρίας, β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς, από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Ο προϊστάμενος της Δ.ΟΥ μπορεί με απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φopoλoγικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την (δια απόφαση. Το όριο της περίπτωσης σ` ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των χρεών προς τα Επιμελητήρια. Ομοίως, κατ` εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένοu της αρμόδιας ΔΟ.Υ . μπορεί να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ασφαλιστικά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη φορολογικές ασφαλιστικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτό πρόσωπα. Η παραπάνω παρ. 2 ισχύει μέχρι 31.12.14 και μετά καταργείται (άρθρο 11παρ. 2 Ν. 4093/12 Κ.Φ.Α.Σ.).

Διευκρινίσεις για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (άρθρο 1 Ν. 4093/12 Κ.Φ.Α.Σ.) (πολ. 1004/4.1.13, λοιπές αποφάσεις και εγκύκλιοι του Υπ. Οικ.) 1. Διαρκή καταναλωτικά αγαθά για την έκδοση της απόδειξης επιστροφής (του άρθρου 7 παρ. 2β Κ.Φ.Α,Σ.) (κωδ. 501 – 503, 521 – 528 και 721 – 726 ΕΣΥΕ, άρθρο 31 παρ. 18 Ν. 2238/94): 501 – Έπιπλα ξύλινα και μεταλλικά, 502 – Φωτιστικά και είδη διακόσμησης, 503 – Καλύμματα δαπέδου, 521 _ Ηλεκτρικές κουζίνες, 522 – Πλυντήριο Ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, 523 – Ψυγεία, καταψύκτες, 524 – Πλυντήρια πιάτων, 525 – Συσκευές θέρμανσης χώρου ή νερών, 526 – Ηλεκτρικές σκούπες και παρκετέζες, 527 – Ρaπτομηχανές . 722 – . Ηλεκτονικοί υπολογιστές, 724 – Ηλεκτρονικά στερεοφωνικά, 722 – Τηλεοράσεις, βίντεο, 723 – Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 724 – Ηλεκτρονικά παιχνίδια, συσκευές τηλεφώνου κλπ., 725 – Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, 726 – Μουσικά Όργανα. 2. χρόνος έκδοσης: Οι Αποδείξεις Λιανικής (Α.Λ.) εκδίδονται κατά την παράδοση των αγαθών ή την έναρξη της αποστολής τους. Όταν όμως, για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η Α.Λ. μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα, αλλά με ημερομηνία όμως έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής). Όταν η απόδειξη εκδίδεται μέσω φ.τ.μ., τότε αυτή μπορεί να εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνα αποστολής και όχι μέχρι τις 15 του άλλου μήνα (Εγκ. πολ. 1271/02). Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της Α.Λ. (π.χ. σε περιπτώσεις λουλουδιών, ποτών κλπ. που στέλνονται ως δώρα), τότε στο δελτίο αποστολής αναγράφεται και ο αριθμός της απόδειξης αυτής (άρθρο 7 παρ. 4 Κ.Φ.Α.Σ.). 3. Για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και για τη διάθεση επιστημονικών τευχών, Π.χ. ανά τετράμηνο, έναντι συνδρομής είτε συνδρομητής είναι επιχείρηση είτε ιδιώτης, εκδίδονται πάντοτε αθεώρητες αποδείξεις, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδρομής και όχι τιμολόγια (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 476/85, 1063494/2.6.98). 4. Αν το ηλεκτρονικό παιγνίδι είναι ιδιοκτησίας άλλου και άλλος το εκμεταλλεύεται., τότε αυτός που το εκμεταλλεύεται εκδίδει απόδειξη λιανικών συναλλαγών για ολόκληρο το ποσό των κερμάτων με την ένδειξη «διάφοροι» και στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης αυτού εκδίδει για το ποσό των κερμάτων που δικαιούται απόδειξη λιανικών συναλλαγών στο ονομα του εκμεταλλευτή (Εγκ. Σ. 2916/86). 5. Η εμφάνιση και εκτύπωση φωτογραφιών σε ίδια εργαστήρια ή σε εργαστήρια τρίτων, αποτελεί παραγωγή αγαθών κατόπιν παραγγελίας (Σ. 535/πολ. 69/88). Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή σφραγίδων, κλειδιών, πινακίδων κλπ. 6. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μέσω Κάρτας Αποδείξεων. Οι αποδείξεις, που λαμβάνουν όσοι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν κατά τις συναλλαγές τους Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα), θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και προσωποποιημένες, έτσι ώστε να μην μπορύν να χρησιμοποιούνται από άλλους φορολογούμενους (Α.γ.ο. πολ. 1063/23.3.12). 7. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που τηρούν πρόσθετα βιβλία, οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων κτλ. για συναλλαγές με άλλους υπόχρεους εκδίδουν τιμολόγια(και όχι Α.Λ.) (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). 8. Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί διπλογραφικά βιβλία του και ταυτόχρονα πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες με πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης, στην απόδειξη λιανικής που εκδίδει, αναγράφει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη του, καθώς και την ένδειξη “Επί πιστώσει” (πολ. 1004/4.1.13). 9. Οι ελεύθεροι επαγελματίες για τις αυτοπαραδόσεις υπηρεσιών εκδίδουν απόδειξη αuτοπαράδοσης και για τις υπηρεσίες που παρέχουν χωρίς αμοιβή αναγράφουν στην απόδειξη που εκδίδουν και την ένδειξη Δωρεάν (Εγκ. πολ. 1004/4.1.13)

10. Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (όπως και όλοι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών) και παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο υπόχρεο, ή στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπο εκτός της χώρας, {ια την άσκηση του επαγγέλματός τους, εκδίδουv τιμολόγιο (και όχι απόδειξη) (Εγκ. πολ. 1004/4.1.13). 11. Οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής, εκπαιδευτηρίoυ, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίου, οι εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και οι οδοντίατροι, που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, στις αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη (πολ. 1004/13). Αν όμως παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο υπόχρεο, ή στο Δημόσιο, . Ν.Π.Ι.Δ., η σε Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπο εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματος τους, εκδίδουν τιμολόγιο (όπως και όλοι uπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών) Εγκ. πολ .. 12. Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης, μπορεί αντί να γράφει τα στοιχεία του πελότη, να αναγράφει στις αποδείξεις λιανικής, τα στοιχεία του οχήματος ή του σκάφους(Εγκ. πολ. 1004/4.1.13). 13. Ως τίτλος στις Αποδείξεις λιανικών Συναλλαγών αναγράφεται η φράση “Απόδειξη λιανικών συναλλαγών” ή “Απόδειξη λιανικής ή “Απόδειξη παροχής υπηρεσιών” ή Απόδειξη λιανικής πώλησης ή Απόδειξη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εφόσον εκδίδovται για παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένες (Χειρόγραφη έκδοση) ή σημαινομέvες με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (μηχανογραφική έκδοση)