Στα Αρχεία Πελατών και Προμηθευτών (4.1 και 4.2) προστέθηκε πεδίο γαι την Αιτία
Εξαίρεσης του ΦΠΑ. Η τιμή του πεδίου αυτού μεταφέρεται στην Τιμολόγηση (1.1) όταν
η κινείται πελάτης ή προμηθευτής με λογαριασμούς χωρίς σύνδεση ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει
και για στις Λογιστικές Εγγραφές (1.Α). Και στις 2 περιπτώσεις ο χρήστης μπορεί
να αλλάξει την Αιτία Εξαίρεσης και το πρόγραμμα θα κρατήσει την νέα αυτή αιτία
ΜΟΝΟΝ για την τρέχουσα Λογιστική Εγγραφή ή το τρέχον Παραστατικό.