Έχετε έναν εργαζόμενο υπάλληλο που εργάζεται -6- ημέρες την εβδομάδα από -4- ώρες την ημέρα. Στο Ιστορικό τι θα βάλετε;
Στις Αποδοχές θα βάλετε τις πραγματικές μειωμένες (αφού δουλεύει 4ωρο) που παίρνει ο εργαζόμενος. Στις Ώρες και εφόσον τον έχετε συνδέσει με σύμβαση θα βάλετε την αναλογία των ωρών για τις -4- ώρες την ημέρα -6- ημέρες την εβδομάδα. Έχετε : 6 ημέρες * 4 ώρες = 24 ώρες από τις 40
Άρα η αναλογία θα είναι: 166,667 * 24/40 = 100 ώρες. Αυτές θα βάλετε στο Ιστορικό.
Ή 4/6,667 = 0,6 και ΟΧΙ 4/8 διότι ο εργαζόμενος εργάζεται με -6ημερη απασχόληση (δεν θα γίνει η αναγωγή του 1,2 που γίνεται στην 5νθήμερη απασχόληση).
Και: 166,667 *0,6= 100 ώρες.