Εκκαθαριστικά Σημειώματα ΑποδοχώνΝ. 3227/2004 (ΦΕΚ 31, τεύχους Α΄ 09.02.2004)

Στον Ν. 3227/2004 μεταξύ άλλων διατάξεων περιλαμβάνετε και το άρθρο 5 με θέμα εκκαθαριστικά Αποδοχών.

Έως σήμερα ισχύει το άρθρο 18 του Ν. 1082/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν.1469/84 με το οποίο προσετέθη το εδ. ε΄ στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ΑΝ.1846/51 ως εξής:

«ε) Να χορηγούν, έφ΄ όσον πρόκειται περί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας.
Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ως και οι κρατήσεις που έγιναν σ΄ αυτές.»

Με το άρθρο 5 το κείμενο έχει ως εξής:

«Εκκαθαριστικά αποδοχών .
Στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνίας με τον εργοδότη αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό , ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ΄ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής
σύμβασης και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις .»

Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/98(ΦΕΚ 205 Α΄).

«ANACONDA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ»

Το πρόγραμμα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της ANACONDA σας καλύπτει ως εξής :
Όσοι έχουν το module των συμβάσεων μπορούν να έχουν την πλήρη ανάλυση του παραπάνω άρθρου.

Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με μεγαλύτερο μισθό από την συλλογική τους σύμβαση μπορείτε να έχετε την ανάλυση με την προϋπόθεση να υπάρχει το module των συμβάσεων.

Οι αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας που θα εκτυπώσετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα έχουν την πλήρη ανάλυση που ορίζει το άρθρο 5 όπως επιδόματα, κρατήσεις, συλλογική σύμβαση κ.λ.π.