Τι γίνεται αν εκ παραδρομής του εργοδότη αποδίδονται λιγότερες εισφορές στο ΙΚΑ.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης την διαφορά, χωρίς να μπορεί να την απαιτήσει από τους ασφαλισμένους, ούτε και να την συμψηφίσει με τις μελλοντικές αποδοχές τους (ανεξάρτητα αν η λανθασμένη παρακράτηση οφείλεται σε άγνοια ή πρόθεση του εργοδότη).
Αν λοιπόν οι εργοδότες δεν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους αυτή σε -2- μήνες από την πληρωμή των αποδοχών, τότε οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται και υποχρεούνται πλέον οι ίδιοι να καταβάλλουν και το ποσό της εισφοράς που αναλογεί στου εργαζόμενους.