Εισφορές, τι θεωρείται τακτική αποδοχή.Η παρακράτηση των εισφορών και εργαζόμενου και εργοδότη υπολογίζονται πάνω στις μικτές τακτικές αποδοχές.
Ως τακτικές αποδοχές λογίζονται ο κύριος μισθός, αλλά και κάθε άλλη παροχή σε είδος ή σε χρήμα, που θα δίνεται επιπλέον του μισθού Σταθερά και Μόνιμα (όχι πρόσκαιρα).- πχ υπερωρίες, οικογενειακά επιδόματα, τροφή, κατοικία, προμήθειες, ποσοστά κερδών, μόνιμη παροχή τροφής ή άλλης αμοιβής σε είδος κτλ.