Μέσα στα στοιχεία της εκτύπωσης του Ε5 υπάρχει το πεδίο «Εισφορά ΕΛΓΑ», όπου βάζετε έναν συντελεστή (%).
Τι ενημερώνει και πού στο Ε5;

Στην 1η σελίδα του Ε5 στο πεδίο 911, Πρόσθετη εισφορά ΕΛΓΑ αριθ. 13 ν. 3877/ 2010.

Στον κωδικό αυτόν αναγράφεται η πρόσθετη εισφορά που αναλογεί επί της εισφοράς ΕΛΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3877/2010 που αναγράφηκε στον κωδικό 910 και υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, επί του ποσού που βάλατε στον κωδικό 910.