ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
Κλίμακα:

Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%
2. Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2%
3. Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%
4. Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%

Έστω Αποδοχές του 50020€, είναι στην κλίμακα του 3% άρα ετήσια εισφορά αλληλεγγύης:
50020* 3% = 1500,6€ και καθαρό ποσό: (δηλαδή τα μικτά ΜΕΙΟΝ την εισφορά αλληλεγγύης):

καθαρά: 50020 -50020* 3%= 50020- 1500,6 = 48519,40€ .

Και: το κατώτερο κλιμάκιο της τρέχουσας κλίμακας με τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης:

50001 με το 2%: καθαρά : 50001-50001*2% = 49000,98€ .

Αφού λοιπόν 48519,40 < 4900,98

τότε η αλληλεγγύη θα είναι στο 2% και όχι στο 3%,
! Παρ’ ότι οι αποδοχές του είναι στην κλίμακα με συντελεστή 3%

θα είναι :
ποσό αλληλεγγύης:

50020*2% = 1000,04 (το ετήσιο)
και το καθαρό: 50020 – 50020*2% = 50020 – 1000,04 = 50020 * (100%*2%) = 50020*0,98 = 49019,60€.
Μηνιαία παρακράτηση αλληλεγγύης: 1000,04 / 14 = 71,43€.

Αν αποδοχές 60000€ θα είναι: καθαρά: 60000-60000*3%= 60000*97% = 58200€ και:

Καθαρά κατώτερου κλίμακας με συντελεστή προηγούμενης:
50001 – 50001 * 2%= 50001€ * 98% = 49000,98.

άρα αφού 58200 > 49000,98 τότε η αλληλεγγύη θα υπολογιστεί στο 3% και θα είναι:

58200€ *3%. = 1746€ η ετήσια αλληλεγγύη, και:
η μηνιαία αλληλεγγύη: 1746€ / 14 = 124,71€.

Άλλο παράδειγμα:

Εργαζόμενος που οι αποδοχές του είναι 20007 €. Άρα σύμφωνα με την κλίμακα εισφοράς είναι στο 2%, άρα οι καθαρές του μετά την εισφορά αλληλεγγύης θα είναι: 20007 – 20007*2% = 20007 *98% = 19606,86€.
Όριο καθαρών από το 1ο κλιμάκιο της τρέχουσας κλίμακας, αλλά με τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης κλίμακας:

Τα 20007 βρίσκονται στην 2η κλίμακα που το κατώτερό της είναι 20001€. Άρα βρίσκουμε τα καθαρά του 20001€ με βάση τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης κλίμακας και είναι:
20001 – 20001€ * 1% = 20001*99% = 19800,99€.

Αφού λοιπόν είναι 19606,86 < 19800,99€ τότε θα του υπολογίσει την εισφορά στο 1% παρ’ όλο που το 20007 βρίσκεται στην κλίμακα του 2%.

Θα είναι : 20007 *2 % (και ΟΧΙ επι3%) = 400,14€ η ετήσια εισφορά, και η μηνιαία: 400,14 /14 = 28,58€.

Τα κατώτερα κλιμάκια επί τους συντελεστές της προηγούμενης κλίμακας είναι:

20001-20001*% = 20001 * 99% = 19800,99
50001-50001*2% = 50001 * 98% = 49000,98
100001-100001*4% = 100001 * 96% = 96000,96

Αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία πάντα συγκρίνουμε τα καθαρά της τρέχουσας κλίμακας με τον συντελεστή τους (δηλαδή τα μικτά μείον την εισφορά αλληλεγγύης όπως αυτή υπολογίζεται με τον συντελεστή της κλίμακας στην οποίαν και ανήκουν αυτά τα μικτά).