Από πού μπορείτε να δείτε το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης ξεχωριστά για μία περίοδο, πχ 6μηνο ή έτος;
Μπορείτε να την δείτε από την Κατάσταση πληρωμών (εκτυπώσεις >μισθοδοσία).
Από εδώ μπορείτε να δείτε το ποσό αν θέλετε στο λογιστικό άρθρο (στο λογιστικό σας πρόγραμμα) να είναι σε ξεχωριστό λογαριασμό.