Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Εικόνα Επιχείρησης. Πώς λειτουργεί η επιλογή αυτή; Είναι μηνιαία;

Με βάση το ποσοστό απογραφής λήξεως και την αξία της που βάζετε, σας υπολογίζει και το κόστος πωληθέντων.

Η αξία των αποσβέσεων που βάζετε αφαιρείται από τα μικτά κέρδη για να υπολογίσει τα καθαρά. Είναι το ποσό των συνολικών σας αποσβέσεων (έστω κατά προσέγγιση), μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι τον μήνα που επιλέγετε.

Τα αποτελέσματα της Εικόνας της Επιχείρησης υπολογίζονται σωρευτικά μέχρι το έτος και τον μήνα που έχετε βάλει.

Μπορεί να μην συμφωνεί με το Ε3 ή με το Ε5, αν δεν έχετε τρέξει κινήσεις αποσβέσεων (ενώ εδώ υπολογίζονται οι αποσβέσεις).