Στις Εκτυπώσεις > Γενικές >Εικόνα Επιχείρησης, πώς λειτουργεί η εκτύπωση αυτή;
Τι βάζετε στην Αξία αποσβέσεων και τι επιλέγετε στον διπλανό πίνακα Αποσβέσεις Παγίων και Κινήσεις Αποσβέσεων;

Με βάση το ποσοστό απογραφής λήξεως και την αξία της που βάζετε εδώ, σε αυτόν τον πίνακα, στα αντίστοιχα πεδία, σας υπολογίζει και το κόστος πωληθέντων.
Η αξία των αποσβέσεων που βάζετε αφαιρείται από τα μικτά κέρδη για να υπολογίσει τα καθαρά. Είναι το ποσό των συνολικών σας αποσβέσεων (έστω κατά προσέγγιση), μέχρι εκείνη την στιγμή, μέχρι τον μήνα που επιλέγετε.
Τα αποτελέσματα της Εικόνας της Επιχείρησης υπολογίζονται σωρευτικά μέχρι το έτος και τον μήνα που έχετε βάλει.
Μπορεί να μην συμφωνεί με το Ε3 ή με το Ε5, αν δεν έχετε τρέξει κινήσεις αποσβέσεων (ενώ εδώ υπολογίζονται οι αποσβέσεις).
Δίπλα από την Αξία Αποσβέσεων, έχετε δύο επιλογές, Αποσβέσεις Παγίων και Κινήσεις αποσβέσεων. Όταν περνάτε ένα πάγιο στο πρόγραμμα στην πίσω σελίδα του σας υπολογίζει αυτόματα τις αποσβέσεις του. Όμως για να ενημερωθούν οι στήλες του βιβλίου με τις αποσβέσεις θα πρέπει να κάνετε κινήσεις αποσβέσεων (από τις Κύριες εργασίες > Κινήσεις). Εδώ είτε θα κάνετε κίνηση αποσβέσεων με τα ποσά που έχει υπολογίσει αυτόματα το πρόγραμμα από το πάγιο (και από αυτές θα ενημερωθεί το μητρώο παγίων), είτε θα κάνετε κίνηση με ποσά αποσβέσεων διαφορετικά από τον αυτόματο υπολογισμό που έχει κάνει το πρόγραμμα στα πάγια. Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε αν στην καρτέλα του παγίου θα πάτε και θα αλλάξετε τα ποσά των αυτόματων αποσβέσεων που έχει υπολογίσει η εφαρμογή, καθώς από εδώ θα ενημερωθούν οι αποσβέσεις στο μητρώο παγίων (ώστε να συμφωνούν οι κινήσεις αποσβέσεων με αυτές στο μητρώο παγίων).
Από εδώ λοιπόν επιλέγετε αν θέλετε οι αποσβέσεις που θα εμφανιστούν στην εκτύπωση αυτή θα είναι από την πίσω καρτέλα του παγίου που ενημερώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα, ή από την κίνηση της απόσβεσης που θα έχετε κάνει.
Το ποσό Αξία αποσβέσεων το βάζετε προαιρετικά, αν θέλετε να είναι κάποιο άλλο ποσό, μόνο και μόνο για την εκτύπωση αυτήν.
Έχετε το ποσοστό απογραφής λήξεως (% Απογραφής λήξης), και την Αξία Αποσβέσεων. Θα βάλετε είτε το ποσοστό απογραφής λήξεως (προϋποθέτει όμως να έχετε κάνει αγορές), είτε την Αξία απογραφής λήξεως (ένα από τα δύο). Θα παρατηρήσετε ότι αν βάλετε νούμερο στο ένα πεδίο αυτομάτως μηδενίζει το ποσό στο άλλο πεδίο.
Για παράδειγμα αν έχετε κίνηση με κέρδη 813€ δεν έχετε αγορές και βάλετε % Απογραφή λήξης 5 τότε δεν θα έχετε καθόλου κόστος πωληθέντων.
Το ποσό που θα βάλετε στο Αξία απογραφής λήξης θα το αφαιρέσει από την Αξία απογραφής έναρξης και τις αγορές (δεν τα βλέπετε εδώ), και θα υπολογίσει το κόστος πωληθέντων.