Προθεσμία Έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει λόγος ακύρωσης παραστατικών (μη παραλαβή αγαθών, μη εκτύπωση του παραστατικού που έχει σημανθεί κλπ.) το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο μπορεί να εκτυπωθεί (ημερομηνία σήμανσης από το φορολογικό μηχανισμό) μεταγενέστερα του χρόνου που η επιχείρησης έλαβε γνώση του λόγου ακύρωσης, με ημερομηνία όμως έκδοσης, κατά περίπτωση, την ημερομηνία που η επιχείρηση έλαβε γνώση του γεγονότος της ακύρωσης (π.χ. η ημερομηνία επιστροφής) ή η ημερομηνία της έκδοσής του προς ακύρωση στοιχείου ακόμη και εάν το ειδικό ακυρωτικό εκτυπωθεί (σημανθεί) μεταγενέστερα του χρόνου που η επιχείρηση έλαβε γνώση του λόγου ακύρωσης.

Η εκτύπωση (σήμανση) του ακυρωτικού πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων (βιβλίου αποθήκης – λοιπών βιβλίων) (Σχετ. Εγγρ. 1095668/1365/19-12-03 και 1010643/85/4-3-04)