ΦΕΚ 6159/31.12.2018

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Στην Αθήνα σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:
1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 27275/12- 6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ και ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 24, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1217/20-12-2018 απόφασης-Εξουσιοδότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ.13 του Ν.3731/2008, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.), όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ΄ έτος υποχρεωτικά.
Άρθρο 2
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών
Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ).
Άρθρο 3
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρους και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια
(500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες, αν είναι λιγότερα.
Άρθρο 4
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου
Στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών τον μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής
Στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Άρθρο 6
Άδειες Αντιπροσώπων
Στους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των Συνεδρίων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.
Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Άρθρο 7
Αποδοχές-Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες είναι
αμειβόμενες και ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 8
Τμηματική χορήγηση των αδειών
Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες χορηγούνται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήσεως του συνδικαλιστή και τμηματικά σε ώρες απουσίας. Για τον υπολογισμό του συνολικού δικαιούμενου αριθμού ωρών άδειας στην περίπτωση αυτή, οι ημέρες της δικαιούμενης άδειας μετατρέπονται σε μηνιαίες ώρες εργασίας, βάσει του ισχύοντος ωραρίου εργασίας έκαστου συνδικαλιστή.
Άρθρο 9
Διαδικασία Χορήγησης
Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών ή ωρών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.
Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του αίτηση-δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.
Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για τη απουσία του.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση-δήλωση.
Η Διοίκηση-Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες ή ώρες άδειας όταν ευρίσκονται εντός των ορίων, που θέτει η παρούσα.
Η λήψη των ως άνω αδειών δεν είναι υποχρεωτική για τον συνδικαλιστή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει σε κάθε περίπτωση, εάν και πότε θα κάνει χρήση των ημερών ή ωρών αυτών εντός έκαστου μήνα. Αντίστοιχα, συνδικαλιστές με πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, δεν υποχρεούνται να λάβουν την ως άνω απαλλαγή, αλλά δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, όταν και όπως κατά τα ανωτέρω, επιλέξουν. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται δικαίωμα στην Διοίκηση – Εργοδότη (Ο.Τ.Α.) να αρνηθεί τις παρεχόμενες εκ μέρους του συνδικαλιστή υπηρεσίες, επικαλούμενη διατάξεις της παρούσας.
Ομοίως απαγορεύεται κάθε δυσμενής υπηρεσιακή ενέργεια εις βάρος συνδικαλιστών, εξ αφορμής ή με επίκληση των δικαιούμενων ημερών συνδικαλιστικής άδειας.
Άρθρο 10 Γενική Ρύθμιση
Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 11 Ισχύς-Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.
Η από 31 Ιουλίου 2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), (ΦΕΚ 1632/Β΄/6-8-2009) που αφορά στους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καταργείται.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Οι Συμβαλλόμενοι για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ