ΦΕΚ 6159/31.12.2018

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2018 στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:
α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της με αριθ. πρωτ.: 27275/12-6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ και ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 24, νομίμως εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 1218/20-12-2018 απόφασης-Εξουσιοδότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ.13 του ν. 3731/2008, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Συλλόγων – Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων- Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ΄ έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2
Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου Συλλόγου, ή υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του εργαζόμενου – Μέλους του Συλλόγου.
Άρθρο 3
Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στον Σύλλογο, την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Άρθρο 4
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του πρωτοβάθμιου Συλλόγου.
Άρθρο 5
Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που είναι μέλη του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής.
Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται: α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.
β. Ο αριθμός του μισθολογικού του Μητρώου. γ. Η σχέση εργασίας του.
δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του καταστατικού.
ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου και η επωνυμία της Τράπεζας.
ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Άρθρο 6
Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεωτικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα καταθέτονται στον λογαριασμό του Συλλόγου με ευθύνη του εκκαθαριστή.
Άρθρο 7
Ισχύς-Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.
Η από 31 Ιουλίου 2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) (ΦΕΚ 1632/Β΄/6-8-2009) που αφορά στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καταργείται.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Οι Συμβαλλόμενοι για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ