Άδεια απουσίας: Η εγκυμονούσα (άσχετα με τον χρόνο εργασίας στον εργοδότη και ανεξάρτητα της ιδιότητας που εργάζεται, υπάλληλος, ημερομίσθιος κτλ), δικαιούται να λάβει άδεια τοκετού προσκομίζοντας πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού.

Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε 17 εδβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολο-γιακές ημέρες συνολικά, ή 4,25 μήνες (= 17/4).
Από αυτές, τις 56 ημέρες δηλαδή τις 8 εβδομάδες ή 2 μήνες τις παίρνει πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, και τις υπόλοιπες 63, δηλαδή 9 εβδομάδες, ή  2 μήνες + 1 εβδομάδα, μετά την ημέρα τοκετού (άδεια τοκετού).

Η εργαζόμενη δικαιούται όλο το δώρο πάσχα και χριστουγέννων για αυτή την περίο-δο της αδείας, είτε του τοκετού (= birth, confinement, labour leave) είτε της κυοφορίας (= ges-tation, maternity, pregrancy leave) .

Η άδεια ξεκινάει αφού περάσει το διάστημα ασθένειας εγκυμοσύνης (13 το 1ο εργα-σιακό και 25 για τα επόμενα).

Πότε η συνολική άδεια μπορεί να υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες:
Αν ο τοκετός δεν πραγματοποιηθεί στην πιθανή ημερομηνία, τότε οι 56 ημέρες θα παραταθούν μέχρι την ημέρα του τοκετού, και η άδεια τοκετού ξεκινάει κανονικά για 63 ημέρες από την ημερομηνία αυτήν.

Αν για παράδειγμα ο τοκετός γίνει 4 ημέρες αργότερα τότε η άδεια κυοφορίας ανα-μορφώνεται στις 60 ημέρες, και η άδεια τοκετού θα παραμείνει στις 63 ημέρες, σύ-νολο νέας άδειας 60 + 63 = 123 ( μεγαλύτερο από το 119 κατά 4 ημέρες).

Κατά το 6μηνο ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας τι επίδομα παίρνει από τον ΟΑΕΔ:

Λαμβάνει μηνιαίο μικτό μισθό στην εθνική συλλογική σύμβαση υπαλλήλων ( την κα-νονική, όχι την μειωμένη – να γίνει παρακαλούμε έλεγχος, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει). Οι κρατήσεις θα γίνουν πάνω σε αυτό το ποσό κατά 6,67%μ, δηλαδή 49,33 € οπότε η εργαζόμενη θα λάβει 690,23€ τον μήνα.

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχής προστασίας της μητρότητας:

1. Να έχουν εργασιακή σχέση, δηλαδή να είναι εργαζόμενες
2. Να έχουν λάβει επίδομα μητρότητας (κύησης και λοχείας) από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
3. Να έχουν υποβάλλει αίτηση στον ΟΑΕΔ της περιοχής που κατοικούν εντός 60 ημερών από την λήξη της άδειας λοχείας ή ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας φροντίδας του παιδιού, αίτηση στον ΟΑΕΔ.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την χορήγηση παροχής προστασίας της μητρότητας:

1. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει:
– η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της μητρότητας,
-το είδος, την μορφή, την διάρκεια της εργασιακής σχέσης,
-οι μηνιαίες αποδοχές,
-ο μέσος όρος ωρών μερικής απασχόλησης,
-η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορσιμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους
-η λήψη ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως να χορηγήθηκε μετά το την ά-δεια λοχείας, ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας
-αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας- λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
-Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου από την οποία λαμβάνει την υποχρέωση να γνω-στοποιήσει εντός 8 ημερών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της ερ-γασιακής της σχέσης, καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και το ΑΦΜ.
-Αριθμό λογαριασμού IBAN εθνικής τράπεζας της ελλάδας του δικαιούχου
-Αατυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο αν είναι υπήκοη 3ης χώρας)
-Για εργαζόμενες υπήκοων 3ων χωρών, οι ασφαλισμένες θα προσκομίζουν αντίγραφα αδείας διαμονής και εργασίας σε ισχύ, ή αντιγραφο βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση αδείας διαμονής και εργασίας.
-Αναλυτικός λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (ένσημα) για εξάμηνο που προηγείται της έναρξης άδειας κυοφορίας – λοχείας.

Πότε είναι υποχρεωτική η χορήγηση αδείας για τον εργοδότη:

Η εργαζόμενη μητέρα το ζητάει έγγραφα 1 μήνα πριν από την έναρξη, οπότε και ο εργοδότης θα πρέπει να την χορηγήσει.
Ο χρόνος απουσίας της μητέρας από την εργασία υπολογίζεται ως χρόνος πραγματι-κής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό των αποδοχών, αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης, γενικά σε κάθε δικαίωμα που απορρέει από την εργατική νομοθεσία.

Πότε διακόπτεται η άδεια παροχής μητρότητας:

Η άδεια μητρότητας διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
– αν η δικαιούχος μητέρα παραιτηθεί, προσληφθεί και απασχοληθεί σε νέο εργοδότη
-αν η δικαιούχος μητέρα για κάποιον λόγο ζητήσει διακοπή από την παροχή
-αν για κάποιον λόγο λυθεί η εργασιακή σχέση (για σπουδαίο λόγο), εντός του εξα-μήνου, πχ αν υπάρχει σύμβαση ορισμένου χρόνου κτλ
-αν για υπήκοους τρίτων χωρών λήξει η άδεια διαμονής και εργασίας μέσα στην πε-ρίοδο υποβολής (και δεν προσκομίσει βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης).

Να σημειώσουμε εδώ ότι η παροχή δεν διακόπτεται αν κατά την άδεια μητρότητας η εργαζόμενη ασθενήσει (από άλλη αιτία, άσχετη με την εγκυμοσύνη και την μητρότητα).

Τι γίνεται αν η εργαζόμενη εργάζεται σε εποχιακή επιχείρηση:

1. Αν εργάζεται σε εποχιακή επιχείρηση, η παροχή μητρότητας (το 6μηνο),θα δοθεί μέχρι την λήξη της εργασιακής σχέσης (η οποία θα προηγείται της λήξης της παροχής).
2. Το δικαιούται αν έκανε χρήση τμήματος της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Η 6μηνη παροχή θα καταβληθεί μετά την λήξη της ισόχρονης προς το μειω-μένο ωράριο αδείας.
3. Αν είναι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ ή σε οποιονδήποτε άλον ασφαλιστικό φορέα, έχουν λάβει όμως επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, τότε πάλι το δικαιούται κανονικά.
4. Το δικαιούνται οι εργαζόμενες που λαμβάνουν άδεια κυοφορίας εξ’ ελευθεριότη-τας του εργοδότη, η οποία είναι μεγαλύτερη από την άδεια που δίνει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η ειδική άδεια παροχής μητρότητας θα καταβληθεί μετά την λήξη της επιπλέον αυτής άδειας.

5. Οι εργαζόμενες που κατά την διάρκεια του 6μήνου που προηγείται της κυοφορίας- λογχείας βρίσκονται σε ασθένεια από άλλη αιτία (ή από επαπειλούμενη κύηση). Για τον υπολογισμό ημερών απασχόλησης θα ληφθεί υπ’όψιν το εξάμηνο που προηγείται της ασθένειας.

Μηρτέρες που εξαιρούνται της παροχής μητρότητας

1.εργαζόμενες μητέρες σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ (πχ ειδικευόμενοι ιατροί σε δημόσια νοσοκομεία, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές σε δημόσιο σχολείο κτλ) – δηλαδή όχι σε επιχειρήσεις.
2. εργαζόμενες μητέρες των οποίων οι ΣΣΕ (ή η διαιτητική απόφαση) προβλέπουν μειωμένο ωράριο ή ίση προς το μειωμένο ωράριο άδεια για μεγαλύτερο χρόνο από τις σχετικές ρυθμίσεις που προβλέπει η εθνική συλλογική σύμβαση (πχ ναυτιλιακές, τραπεζικές συλλογικές συμβάσεις)
3. εργαζόμενες σε ατομικές οικογενειακές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον εργο-δότη με 1ο ή 2ο βαθμό συγγένειας, (καθώς δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε αυτόν)
4. Όσες εργαζόμενες δεν λαμβάνουν επίδομα μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.