Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4147/2013 (Α’ 98) «Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κύριων οφειλών Δήμων»Αθήνα, 22/10/2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/805

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθ. τηλεφώνου :210 52 15 264,265&269
: 210 52 15 242,244-246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 62

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4147/2013 (Α’ 98) «Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κύριων οφειλών Δήμων».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 66/12.
β) Το υπ’ αριθμ. Ε33/200/15.4.2013 Γεν. Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση τις ανωτέρω διατάξεις με τις οποίες παρατείνεται, έως την 30.6.2013, η προθεσμία της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, αναφορικά με τον συμψηφισμό οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Συγκεκριμένα, οι κύριες οφειλές Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 30.6.2013, οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α’ 53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α’ 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α’ 14), ή από άλλους πόρους, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται στο σύνολό τους.

Εκ των ανωτέρω προκύπτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής :

Α) Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και τους χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό, με την οποία αιτούνται τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων με τις μέχρι 30.6.2013 οφειλές των μητρώων που θα αναγράφονται σε αυτή (οφειλές των Δήμων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και των νομικών προσώπων αυτών, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, που έχουν αναληφθεί νομίμως από τους Δήμους), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4079/2012 (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 22) και το άρθρο 10 του ν.4147/2013 (Α’ 98).

Στη περίπτωση αυτή, μετά το πέρας του ελέγχου και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών από τα Τμήματα Εσόδων των μονάδων του Ιδρύματος, οι αρμόδιες Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θα χορηγούν στους ανωτέρω : α) βεβαίωση για κάθε μητρώο (συνημμένο υπόδειγμα) με το ποσό της μέχρι 30.6.2013 κύριας οφειλής (Π.Ε.Ε.) και β) πίνακα χρεών με το σύνολο των βεβαιωμένων μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης οφειλών, προκειμένου να προσκομισθούν στην αρμόδια, για την διαδικασία του συμψηφισμού υπηρεσία.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και τους χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό, με την οποία αιτούνται την αποπληρωμή των κύριων, μέχρι 30.6.2013, οφειλών (Π.Ε.Ε.) των μητρώων που θα αναγράφονται σε αυτή, από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α’ 14), ή από άλλους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4079/2012 (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη περίπτωση αυτή, μετά το πέρας του ελέγχου και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών από τα Τμήματα Εσόδων των μονάδων του Ιδρύματος, θα ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων (οι αιτήσεις δεν καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων») για την έκδοση απόφασης ρύθμισης (τύπος ρύθμισης : 64 – εφάπαξ καταβολή).

Τονίζεται ότι, η ύπαρξη τυχόν οφειλών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 30.6.2013, δεν επηρεάζει την έκδοση απόφασης ρύθμισης εφάπαξ καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4079/2012 (Α’ 180).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό εγκύκλιο 66/12.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4071/2012 (Α’ 85) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν.4170/2013 (Α’ 163), οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή κοινωφελών επιχειρήσεων και αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2010, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει, είτε δια συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4079/2012 (Α’ 180), είτε από ίδιους πόρους (τύπος ρύθμισης : 61 – εφάπαξ καταβολή), επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α’ 14).

Είναι προφανές τόσο από την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, όσο και από την αιτιολογική έκθεση αυτής, ότι η πληρωμή των οφειλών των επιχειρήσεων αυτών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζομένους είναι υποχρεωτική για τον Δήμο.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε τη προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών (ενημέρωση συστήματος «Οθόνη – Διαχείριση Σχέσεων Εργοδότη») οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

α) Έκδοση απόφασης συνυπευθυνότητας για τις μέχρι 31.12.2010 οφειλές των ως άνω επιχειρήσεων, με την οποία θα συσχετίζονται τα μητρώα αυτών με το μητρώο του αρμόδιου Δήμου.

β) Στους εμπλεκόμενους Δήμους, χορηγούνται αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας κατ’ εξαίρεση για κάθε χρήση, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους στις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα τους, χρησιμοποιώντας το γνωστό έντυπο «Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης».

Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν οφειλών των συγκεκριμένων μητρώων, περιόδων απασχόλησης μετά την 31.12.2010, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί οι εισφορές, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, είτε δια συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4079/2012 (Α’ 180), είτε από ίδιους πόρους, επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α’ 14).

Στις βεβαιώσεις θα αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις, η διάρκεια ισχύος (μηνιαία, διμηνιαία ή εξαμηνιαία, κατά περίπτωση) καθώς επίσης και η αιτία χορήγησής τους.

Η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων θα τηρείται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών των μητρώων αυτών.

Μετά την εξόφληση της οφειλής θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Ιδρύματος (45/01, 81/03, 97/11), λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της οφειλής, τη ρύθμιση αυτής κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση και χωρίς παρακράτηση, θα χορηγούνται κατ’ εξαίρεση εφόσον βέβαια ζητηθούν και στους διοικούντες τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα τις οφειλές των οποίων ανέλαβαν οι Δήμοι, χωρίς να εξετάζονται οι συγκεκριμένες οφειλές που τυχόν ανάγονται στην περίοδο της θητείας τους. Αντίθετα, εφόσον προκύπτουν οφειλές μετά την 31.12.2010, θα λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω βεβαιώσεων θα είναι εξάμηνη.

Οι οφειλές των ως άνω νομικών προσώπων, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 31.12.2010, δύναται να καταβάλλονται είτε μέσω εφάπαξ εξόφλησης είτε μέσω της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ