Ανάθεση στους Διευθυντές των Υποκ/των του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της αρμοδιότητας για έκδοση απόφασης σχετικής με την μεταβίβαση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της αξίωσης για αποζημίωση των ασφαλισμένων εκείνων που ζημιώθηκαν από ενέργειες τρίτωνΑθήνα, 23 / 9 / 2013
Αριθ. Πρωτ. Σ96/658

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Ε. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 5215211-4
FAX : 210 5215213
E – mail : diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση στους Διευθυντές των Υποκ/των του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της αρμοδιότητας για έκδοση απόφασης σχετικής με την μεταβίβαση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της αξίωσης για αποζημίωση των ασφαλισμένων εκείνων που ζημιώθηκαν από ενέργειες τρίτων»

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 140/87 και 55/01

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α`/11-4-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/60, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4476/65, μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η αξίωση για αποζημίωση των ασφαλισμένων ή των μελών οικογενείας τους που ζημιώθηκαν από ενέργειες τρίτων (τροχαία, εργατικά ατυχήματα, κ.λ.π.).

Ο καθορισμός του ποσού μέχρι το οποίο μεταβιβάζεται η αξίωση προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή, για την έκδοση της οποίας αποκλειστικά αρμόδιο ήταν το τμήμα Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Παροχών προς το οποίο αποστέλλονται οι φάκελοι ατυχημάτων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η αρμοδιότητα αυτή για δαπάνες από 1/1/2012 και μετά, ανατίθεται στο Διευθυντή του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Συνεπώς οι Υπηρεσίες Παροχών / Συντάξεων δεν θα στέλνουν φακέλους ατυχημάτων στη Διοίκηση, Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Ειδικών Θεμάτων για ατυχήματα τα οποία συνέβησαν από 1/1/2012.

Για τα ατυχήματα όμως που έχουν συμβεί μέχρι 31/12/2011, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση ή στην περίπτωση που υπάρχουν συμπληρωματικές δαπάνες, θα εξακολουθείτε να στέλνετε τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας. Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω ατυχήματα, οι συμπληρωματικές δαπάνες από 1/1/2012 και μετά, θα στέλνονται μόνο εφόσον αφορούν παροχές σε χρήμα και συντάξεις, γιατί οι παροχές σε είδος επιβαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Κατά συνέπεια για τις παροχές σε είδος που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/2012 δεν θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεδομένου ότι αφορούν δαπάνες ΕΟΠΥΥ και αρμόδιος φορέας για την διεκδίκησή του είναι ο ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του λογισμικού για την έκδοση των αποφάσεων μέσω του ΟΠΣ – ΙΚΑ, θα γίνεται χρήση των εντύπων που επισυνάπτονται.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ