Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κροατίας. Εφαρμογή των Καν. 883/04 (ΕΚ) και 987/09 (ΕΚ) στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με το νέο κράτος-μέλος από 1/7/2013Αθήνα 27/8/2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ31/92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Γραφεία : Γερανίου 42, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Μαρία
Αριθ. τηλεφώνου : 210 67 83 676, 210 67 44 662
: 210 67 41 140, 210 67 83 677
FAX : 210 67 41 377
E – mail : d asika@otenet.gr

ΕΓΚ. 53

ΘΕΜΑ: «Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κροατίας. Εφαρμογή των Καν. 883/04 (ΕΚ) και 987/09 (ΕΚ) στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με το νέο κράτος-μέλος από 1/7/2013.»

Σχετ.: Η εγκύκλιο 28/10.

Με τον νόμο 4090/2012 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/8-11-2012), κυρώθηκε η συνθήκη μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της τελικής πράξης αυτής.

Όπως είναι γνωστό από 1/7/2013 έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την ημερομηνία αυτή εφαρμόζονται απεριόριστα στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με το νέο κράτος μέλος, οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 883/04, 987/09 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρωθήκαν και ισχύουν ως σήμερα.

Κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα, οι εγκύκλιοι και οι Κωδικοποιημένες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση μας, σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση με τις χώρες της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Κατωτέρω σας γνωστοποιούμε την επωνυμία και την διεύθυνση του αρμόδιου φορέα και Οργανισμού Σύνδεσης της Κροατίας για θέματα διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης και συντάξεων:

Κροατικά
HRVATSKI ZAVOB ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDISNJA SLUZBA
MIHANOVICEVA 3
10000 ZAGREB
CROATIA

Αγγλικά
CROATIAN PENSION INSURANCE INSTITUTE CENTRAL OFFICE ZAGREB
MIHANOVICEVA 3
10000 ZAGREB
CROATIA

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη.