Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.61 παρ.5β του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18- 4-2013), σε αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄)Αθήνα 31/07/2013
Αρ.πρωτ.Π51/92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Ι.Ε. ΚΑΙ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tαχ.δ/νση:Αγ.Κων/νου 8 (102 41 ) Αθήνα
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αρ.Τηλ.: 210.5224181 – 210.5215396-8
Αρ. fax : 210.5248079 – 210.5229008
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 46

ΘΕΜΑ: «Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.61 παρ.5β του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18- 4-2013), σε αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄)»

Σχετ. : α) Γενικό Έγγραφο αρ. Π51/14/22.5.2013 Δ/νσης Αναπηρίας & Ι.Ε.
β) Γενικά Έγγραφα αρ. Γ32/261/25.5.2012, Γ32/444/9.11.2012 και Γ32/54/4.2.2013 Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 61 του ν.4144/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία βάσει της οποίας θα αποδίδεται ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους υπόχρεους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή το Δημόσιο, το ποσό της αποζημίωσης των 46,14 ευρώ, για κάθε εξεταζόμενη στο διάστημα αυτό περίπτωση από τις Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους, χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι το ανωτέρω ποσό κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές),
εξαιρουμένων των κατόχων βιβλιαρίου απόρου σε ισχύ.

Τέλος, επεκτείνεται η υποχρέωση απόδοσης του ως άνω ποσού αποζημίωσης από όλους τους εξυπηρετούμενους από τα ΚΕ.Π.Α. φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που διενεργούνται για λογαριασμό τους επανέλεγχοι της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και μάλιστα αναδρομικά, για τις περιπτώσεις επανελέγχων που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω διατάξεων.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή από τις συναρμόδιες υπηρεσίες σας των κοινοποιούμενων διατάξεων, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προβλεπόμενου παραβόλου στις ως άνω περιπτώσεις, σας έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά (α΄και β΄) Γενικά Έγγραφα.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν από την Πολιτεία αναγκαίες για την εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., τα οποία από 1/9/2011 εξυπηρετούν το σύνολο των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών της χώρας, που αιτούνται πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους για τη λήψη των πάσης φύσεως παροχών συντάξεων, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και διευκολύνσεων που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, χωρίς να επιχορηγείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το αποδιδόμενο παράβολο ανά εξεταζόμενη περίπτωση συνιστά τη μοναδική συμμετοχή των φορέων και των εξεταζόμενων και καλύπτει μερικώς το κόστος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων μετακίνησης των συμμετεχόντων στις υγειονομικές επιτροπές ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των ιατρών προελέγχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και για την στοιχειώδη κάλυψη των πάγιων λειτουργικών και διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται ο τεράστιος όγκος των εργασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕ.Π.Α. καθημερινά.

Σημειωτέον ότι οι φορείς που χορηγούν τις εν λόγω παροχές, εξοικονομούν σημαντικά ποσά στους προϋπολογισμούς τους από τις δαπάνες που δεν πραγματοποιούν πλέον για τη λειτουργία οικείων υγειονομικών επιτροπών.

Επιπροσθέτως, εξαιτίας επανελέγχων ήδη χορηγηθέντων επιδομάτων, που στοχευμένα πρσγματοποιούνται πλέον από τη Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε., υπάρχει εξοικονόμηση ενός πολύ σημαντικού ποσού λόγω της καταγεγραμμένης παραβατικότητας.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι η συστηματική παρακολούθηση των σχετικών οικονομικών στοιχείων και η επιβεβλημένη αναζήτηση των ανά μήνα οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών, συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα συνέχισης ή μη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., συνιστά δε για τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απόλυτη προτεραιότητα.

Κατόπιν τούτου, εντέλλονται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. (α) να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη τήρηση της ανά μήνα προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις διαδικασίας, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες τους (γραμματείες ΚΕ.Π.Α. και Τμήματα Οικονομικού), με ορισμό υπευθύνου και (β) να επιστατούν οι ίδιοι σε μηνιαία βάση την πρόοδο των σχετικών εργασιών.

Επίσης, με ευθύνη τους θα πρέπει έως 30/9/2013 να έχουν καταγραφεί και συστηματοποιηθεί προς οριστική διεκπεραίωση, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, όλες οι υφιστάμενες εκκρεμότητες των προηγούμενων μηνών, αποστέλλοντας αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα στις συναρμόδιες Δ/νσεις Αναπηρίας & Ι.Ε. και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εφιστούμε την προσοχή στην απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών διατάξεων για την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α..

Ο Διοικητής
Ροβέρτος Σπυρόπουλος