Αλλαγή της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων. – Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010. – Κοινοποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τεύχος Α) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και παροχή οδηγιώνΑθήνα, 17-6-2013
Αριθ. Πρωτ.Σ78/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 36

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων. – Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010. – Κοινοποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τεύχος Α) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και παροχή οδηγιών.»

Σχετ: Η εγκύκλιο 16/11.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010 τεύχος Α΄, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 με τις οποίες είχαν καθοριστεί περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι εργάζονται, οι εξαιρέσεις τους καθώς και τα σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α/26-4-2013) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (ΦΕΚ 256 Α /31-12-2012) με τις οποίες αντικαθίσταται η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 που αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. α) Οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, ισχύουν για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 από 15-7-2010 και εξής.

β) Για τους συνταξιούχους οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (15-7-2010) είχαν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνταν ή είχαν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 και δεν καταλαμβάνονταν από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ίσχυε μέχρι 14-7-2010, οι ρυθμίσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, θα εφαρμόζονται από 1-1-2014 και όχι από 1.1.2013, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010.

Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 είναι τα ακόλουθα:

Αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, με τις εξαιρέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. αυτής.

γ) Οι συνταξιούχοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 (15-7-2010) είχαν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνταν και καταλαμβάνονταν από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ίσχυε μέχρι 14-7-2010, εξακολουθούν να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού μέχρι 31-12-2013.

Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, έχουν γενική εφαρμογή από 1-1-2014 και εξής καταργουμένης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης , πλην εκείνων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τους συνταξιούχους που εργάστηκαν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εξακολουθούν εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμοιβής σε θέσεις του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (περ. 7 παρ. 1 και τελ. εδ. παρ. 2 του άρθρου 1 ).

2. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δικαιούχοι κατωτάτων ορίων, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 65ο έτος της ηλικίας τους, οι δε γυναίκες το 60ο, λαμβάνουν οργανικό ποσό σύναξης μέχρι τη συμπλήρωση των ως άνω ορίων ηλικίας. Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, το ποσό της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, περιορίζεται στο οργανικό ποσό ανεξαρτήτως ηλικίας, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 από 15-7-2010 και μετά.

Λόγω της αντικατάστασης της παρ. 2, εδ. β΄του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 με την από 31-12 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με τον κοινοποιούμενο Νόμο, τόσο οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, δικαιούχοι κατωτάτων ορίων, οι οποίοι δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 όπως ίσχυε μέχρι 14-7-2010, όσο και εκείνοι οι οποίοι καταλαμβάνονταν από αυτές, από 1-1-2014 θα λαμβάνουν οργανικά ποσά σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα εργάζονται, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Για τις περιπτώσεις που η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είχε προσαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 από 1-1-2013, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να εφαρμοστεί η κοινοποιούμενη διάταξη, με την παράλληλη επιστροφή στους δικαιούχους ποσών συντάξεων που τυχόν παρακρατήθηκαν.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ