Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν. 3863/2010Αθήνα, 17-6-2013
Αριθ. Πρωτ.Σ78/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 35

ΘΕΜΑ: «Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν. 3863/2010.»

Σχετ: Η εγκύκλιο 16/11

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄) με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170 Α / 5-8- 2011)», με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, για την απασχόληση συνταξιούχων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων

β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574//72 και των διμερών συμβάσεων εργασίας

ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη διευρύνεται ο κύκλος των ανωτέρω προσώπων και έτσι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3996/2011 (5-8-2011), εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, και:

α) οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί ασφ/νοι) καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτές και συγκεκριμένα :

– άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990 (παραπληγικοί-τετραπληγικοί)

– άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994 (πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία )

– άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004, (πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια)

– άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004 (πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων)

– άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 (πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα)

β) οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει.

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του 2676/1999, όπως ισχύει, από 5-8-2011, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων συνταξιούχων των κατηγοριών αυτών στους οποίους έχει γίνει, είτε αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, λόγω μη συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, είτε περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξής τους που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά 70% μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, είτε χορήγηση οργανικού ποσού σύνταξης σε δικαιούχους κατωτάτου ορίου, θα πρέπει τα τμήματα πληρωμών συντάξεων των αρμοδίων υποκαταστημάτων, είτε οίκοθεν, στις περιπτώσεις που είναι εφικτός ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών, είτε κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να προβούν στον υπολογισμό και στην επιστροφή των οφειλομένων ποσών από 5-8-2011.

Εξάλλου, επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο της υπέρβασης των τριάντα ή των εξήντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σχετ: εγκύκλιο 15/12), ως προς το ύψος της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που χορηγούνται στον εργαζόμενο συνταξιούχο, οι οποίες αθροίζονται προκειμένου να εφαρμοστεί η δέουσα περικοπή (σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκύκλιο 16/11, γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις) δεν θα αθροίζεται και το ποσό της (δεύτερης) σύνταξης που καταβάλλεται από φορέα ή σε κατηγορία που εξαιρείται (π.χ., σύνταξη επιζώντων συζύγων, ΟΓΑ), όπως είχε διευκρινιστεί και με το Γενικό Έγγραφο Σ78/2/18-2-2009 που αφορούσε τη συρροή συντάξεων και την εργασία των συνταξιούχων για τις εξαιρούμενες από το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 κατηγορίες.

Τόσο οι κοινοποιούμενες διατάξεις όσο και αυτές του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, που προσδιορίζουν τις εξαιρούμενες κατηγορίες συνταξιούχων από τις σχετικές ρυθμίσεις, δεν καθορίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίεςαυτοί οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χρόνο ασφάλισής τους μετά τη συνταξιοδότηση. Για το θέμα αυτό, θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας μας με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ