Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013Αθήνα, 24/5/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ48/36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX:2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 33

ΘΕΜΑ: «Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013 »

Σχετ: Οι Εγκύκλιοι 38/2012 και 8/2013

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 15 του ν. 4147/2013(Φ.Ε.Κ. 98/τ’ Α/26.4.2013), ο οποίος κύρωσε την από 31/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α/31/12/2012 (εγκύκλιος 8/2013).

Για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2013 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 20 του ν. 2434/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθ. 24 του ν. 2556/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 και εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 18510/1227/16.8.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, μπορούν να αναπροσαρμόζονται από 1/1/2012 και εξής και σε ετήσια βάση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β’ της παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς προσαυξήσεις.

Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. για τις από 1/1/2012 και εξής ετήσιες χρονικές περιόδους , με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 20 του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για κάθε έτος διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντιστοίχου έτους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1n Μαΐου του ίδιου έτους και μετά.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό το Υπουργείο με το Φ. 11321/4447/270/20.3.2013 έγγραφο του μας ενημέρωσε ότι νια το έτος 2013 τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθ. 20 του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του ν. 3996/2011 όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 2 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται.

Επίσης, για το έτος 2013 τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν όπως ίσχυαν για το έτος 2012, σε κάθε κλίμακα, ανάλογα με το ύψος του συνολικού καθαρού ποσού εισοδήματος από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα.

Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., όπως άλλωστε συνέβαινε και με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2434/1996, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Ε.Κ.Α.Σ. του 2013 θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουνίου, στις 30/5/2013. Επίσης, με την ίδια πληρωμή θα χορηγηθούν και τα αναδρομικά ποσά ή οι διαφορές Ε.Κ.Α.Σ. 2013, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/5/2013, ενώ παράλληλα θα παρακρατηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Μαΐου 2013 που είχαν χορηγηθεί με την πληρωμή του μήνα αυτού στις 29 Απριλίου , τόσο στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που δεν δικαιούνται πλέον το ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος όσο και στις περιπτώσεις εκείνων που δικαιούνται μικρότερο ποσό.

Όσον αφορά το ζήτημα της αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 30/4/2013, κατά το οποίο συνεχίστηκε η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους του έτους 2012, θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο.

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Κ.Α.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. παραμένουν ίδιοι, όπως προσδιορίστηκαν στη με αριθ. 38/2011 εγκύκλιο. Επομένως, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Γενικά εισοδηματικά κριτήρια

Κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2011, τα οποία δηλώθηκαν και απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2012.

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν το έτος 2011 πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. Στο κριτήριο αυτό συνυπολογίζονται:

• το επίδομα απόλυτης αναπηρίας,
• το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας-τετραπληγίας),
• το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης,
• τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.

Στο ανωτέρω εισόδημα δεν συνυπολογίζονται τα ποσά που αντιστοιχούν:

■ στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
■ στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και
■ στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και κάθε απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ.

γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο καθορισμός του φορολογητέου εισοδήματος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. του φορολογουμένου, καθότι βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, δεν είναι επιτρεπτός ο ανακαθορισμός του φορολογητέου εισοδήματος από τα ασφαλιστικά όργανα, με την προσθήκη ή την αφαίρεση άλλων εισοδημάτων στο κριτήριο αυτό. Εξαιρέσεις:

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά έχουν συμπεριληφθεί ποσά Ε.Κ.Α.Σ., τα οποία πρέπει να αφαιρούνται, καθόσον δεν συνυπολογίζονται σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Επίσης, δεν συνυπολογίζονται και πρέπει να αφαιρούνται – σε περίπτωση που τυχόν συμπεριλαμβάνονται – τα ποσά που αντιστοιχούν:

■ στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
■ στη σύνταξη και επιδόματα που τυχόν χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες
■ στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντίθετα, συνυπολογίζονται, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί, στο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα
■ τα καθαρά έσοδα ατομικής επιχείρησης, που εμφανίζονται ως εγγραφές εισοδήματος από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις είτε ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
■ τα εισοδήματα που εμφανίζονται ως εκπτώσεις εισοδήματος ή ως απαλλασσόμενα ποσά ή ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

δ) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013 – στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών και επιδόματος αδείας- πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

2. Ειδικά εισοδηματικά κριτήρια και ποσό Ε.Κ.Α.Σ.

Εξακολουθεί να χορηγείται ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 30,00 ευρώ μηνιαίως με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως είχε προβλεφθεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011, ήτοι:

α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα πρέπει να κυμαίνεται από 8.472.10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.

Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:

■ στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
■ στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και
■ στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884.11 ευρώ.

γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή Φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

δ) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013 – στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών και επιδόματος αδείας – πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

Το ποσό των 30 ευρώ μειώνεται κατά 1/3 στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν μεταβάλλει το ποσό του επιδόματος.

Στους συνδικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζεται το ποσό του επιδόματος σύμφωνα με τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών της σύνταξης (περ. γ’, παρ. 3, άρθ. 34 του ν. 3996/2011).

3. Κριτήριο ηλικίας

Το κριτήριο της συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος ή θανάτου (με εξαίρεση τα τέκνα) εξακολουθεί να ισχύει (περ. α’, παρ. 1, άρθ. 34 του ν. 3996/2011).

Εάν, λοιπόν, την 1.1.2013, δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους το Ε.Κ.Α.Σ. αρχίζει να καταβάλλεται από την In του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν την ηλικία αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ. 256/τ. Α’/31.12.2012 ), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 15 του νόμου 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. 98/τ’ Α/26.4.2013), από 1/1/2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 (Α’, 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ou έτους της ηλικίας.

Ειδικά για τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.

Επειδή, λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και μετά – εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων – είναι και η συμπλήρωση του 65ou έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για τη οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας – αναπηρία – θάνατος), με μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, θα πρέπει να καθορίζεται λήξη την 31/12/2013, σε συνταξιούχους, οι οποίοι την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος κατά το τρέχον έτος.

Οδηγίες νια την εφαρμογή αυτή θα σας δοθούν από την αρμόδια Δ/νση Εκμετάλλευσης.

4. Κριτήριο μόνιμης διαμονής

Το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, που καθορίστηκε στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 3996/2011, εξακολουθεί να ισχύει.

Για τη διαπίστωση της μόνιμης διαμονής μπορείτε να εφαρμόζετε τις οδηγίες της εγκύκλιο 5/11 της Δ/νσης Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων.

Β. ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (άρθ. 34 παρ. 1, 3α’ -3γ’)

Όπως είναι γνωστό, η νομοθεσία που αφορά το Ε.Κ.Α.Σ. καθορίζει τις κλίμακες των ποσών του επιδόματος με βάση το συνολικό ποσό εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές ) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για το έτος 2013 ισχύουν τα εξής:

α) για συνολικό ποσό εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 230,00 ευρώ

β) για συνολικό ποσό εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ως εξής:

Ποσά εισοδήματος Ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ 57,50 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας η μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/3 του πλήρους ποσού που χορηγείται σε κάθε κλίμακα.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν μεταβάλλει το ποσό του επιδόματος.

Στους συνδικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζεται το ποσό του επιδόματος σύμφωνα με τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών της σύνταξης (περ. γ’, παρ. 3, άρθ. 34 του ν. 3996/2011).

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ. ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ (άρθ. 34 παρ.6 ν. 3996/2011)

Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται μόνο από έναν φορέα συνταξιοδότησης, αυτόν τον οποίο επιλέγει ο συνταξιούχος με αίτησή του, σε περίπτωση που λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το Ν.Α.Τ.

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμοδίου ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή). Αναζήτηση ποσών Ε.Κ.Α.Σ.:

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που το ποσό της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι(6) μηνιαίες δόσεις, το ποσό αυτό θα επιμερίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσες απαιτούνται για το συμψηφισμό του με τη χορηγούμενη σύνταξη, ακόμη και αν οι απαιτούμενες δόσεις υπερβαίνουν σε αριθμό τις έξι (6). Πάντως, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ¼ της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης.

Τέλος, στην περίπτωση που το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγήθηκε αχρεωστήτως, ισχύουν τα γενικώς οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του α.ν. 1846/1951 (Γ.Ε. Σ81/26/20.6.2012).

Όπως προαναφέρθηκε, για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 30/4/2013, κατά το οποίο συνεχίστηκε η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους δικαιούχους του έτους 2012, θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο.

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Για διευκόλυνσή σας κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων, παραθέτουμε περιπτώσεις εγγραφών εισοδήματος στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας:

• Προστιθέμενη διαφορά δαπανών διαβίωσης

Έχει υπολογισθεί από την εφορία στο φορολογητέο εισόδημα.

Επομένως, δεν αφαιρείται ούτε προστίθεται εκ των υστέρων στο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό – οικογενειακό).

• Καθαρά έσοδα (κέρδη) ατομικής επιχείρησης / Εμπορικές – γεωργικές επιχειρήσεις
Εμφανίζονται ως εγγραφές εισοδήματος από επιχειρήσεις (εμπορικές ή γεωργικές) είτε ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Επομένως, προστίθενται στο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στα εισοδήματα αυτά από την εφορία.

• Εκπτώσεις Εισοδήματος – Απαλλασσόμενα
Προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό και οικογενειακό)

• Ακίνητα
Δεν συνυπολογίζονται ούτε στις μισθωτές υπηρεσίες ούτε στο φορολογητέο εισόδημα.

• Εισοδήματα Αλλοδαπής Προέλευσης
Στην περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί, μετά από αλληλογραφία με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετικά με την υποχρέωση των φορολογούμενων για δήλωση των εισοδημάτων αυτών στους κωδικούς 389-390 ή 391-392, θα καθορίζεται εάν πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική φορολογική δήλωση, ώστε να εκδοθεί με βάση αυτή νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

• Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
Συνυπολογίζονται στο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται και αφαιρούνται εάν έχουν συμπεριληφθεί, τα ποσά που αφορούν

> Ε.Κ.Α.Σ., επίδομα θέρμανσης (για τα έτη που χορηγήθηκε), οικονομικές ενισχύσεις αλληλεγγύης (για τα έτη που χορηγήθηκαν)
> σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας,
> σύνταξη και τυχόν επιδόματα που χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες
> προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 55/02, στις περιπτώσεις που ζητείται αναδρομικά η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., τα ποσά του επιδόματος καταβάλλονται στους δικαιούχους αναδρομικά για μια πενταετία με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για παράδειγμα: Αίτηση για χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. 24/5/2013 Αναδρομική χορήγηση από 1/5/2008

Ε. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ. ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Όσον αφορά τη χορήγηση ποσού Ε.Κ.Α.Σ. στους συνταξιούχους που λαμβάνουν τμηματική σύνταξη συνυπολογίζοντας χρόνους ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού (Ε.Ε. ή με Διμερείς Συμβάσεις), θα ενημερωθείτε μετά τη διευθέτηση του θέματος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Μέχρι τότε, θα χορηγείται στους δικαιούχους το ποσό του επιδόματος με βάση τις ισχύουσες κλίμακες, μειωμένο κατά 1/3, με την επιφύλαξη για τυχόν χορήγηση συμπληρωματικού ποσού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ