Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφωνΕγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 23/18.4.2013
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 – 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210-52.39.972
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga @ ika . gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Αριθμ:23

Θ Ε Μ Α : «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων».

Σχετική: Η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11.2.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από Διοικητικές αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, για την αποδοχή ή μη από τις ημεδαπές διοικητικές αρχές, πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς συμβολαιογράφους στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ισχύουν τα ακόλουθα:

«Προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα ως προς τον τύπο με το δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου»

Συνεπώς, οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. της χώρας οφείλουν να αποδέχονται τα πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις.

Σχετικά, με το θέμα της χορήγησης της Επισημείωσης (APOSTILLE) με βάση τη ¨Σύμβαση της Χάγης¨, σας υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους και τα γενικά έγγραφα, που εξέδωσε η Διεύθυνσή μας: Εγκ.63/2006 και Γεν. Έγγραφα Ε99/54/30-10-2009, Ε99/10/12-4-2010, Ε99/6/21.10.2011 & Ε99/4/23.5.2012.

Σας γνωρίζουμε, ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωριστεί στο δικτυακό τόπο www.ydmed.gov.gr.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ