Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»Αθήνα, 08/04/2013
Αριθμ. Πρωτ.: E40/216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Αρ. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-245-246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :19

ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

ΣΧΕΤ.: Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 50/2010 και Γεν. Εγγρ. Ε40/530/10-9-2010.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 8926/327/15.9.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2291/τ.Β/2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε ειδικές ομάδες ανέργων που δημιουργείται ή επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα λόγω της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί σε απολύσεις και μείωση της απασχόλησης και την προώθηση τους ή την επαναπροώθησή τους στην απασχόληση μέσα από τη συμμετοχή σε στοχευμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος το οποίο προκηρύσσεται, στα πλαίσια της αριθ. 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/τ. Β΄/15-4-2011) των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχουν προβλεφθεί και έχει γίνει δέσμευση της σχετικής πίστωσης, και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΟΑΕΔ.

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους καθορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 89Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5-8-11), κατά παρέκληση των νομίμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και της Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις και ορίζεται σε :

• 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως.

• Οι δικαιούχοι φορείς εκτός από τα παραπάνω οριζόμενα ποσά δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη καταβολή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

• Οι εισφορές που αναλογούν στις παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω ειδικών προγραμμάτων επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Δικαιούχοι της πράξης είναι οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», που καταρτίζονται με βάση την αριθ. 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/τ.Β΄/15-4-2011) και τις σχετικές προσκλήσεις της Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) ή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.).

Ωφελούμενοι είναι τα άτομα που έχουν προσληφθεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», που καταρτίζονται με βάση την ανωτέρω Κ.Υ.Α.

ΠΟΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των κάθε είδους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών ταμείων ασφάλισης .

Για τους εργαζόμενους που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται (κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Το αναφερόμενο ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ -ΕΤΑΜ/ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Ως διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται η συνολική διάρκεια του προγράμματος και είναι ίση με το χρονικό διάστημα του σχετικού προγράμματος ένταξης με βάση την 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/τ.Β΄/15-4-2011).

Λεπτομέρειες για τους όρους της διαδικασίας υπαγωγής, επιχορήγησης κ.λ.π. αναφέρονται στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α..

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών, παραδείγματα και οδηγίες έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10-9-2010 της Διεύθυνσής μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ