Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012Αθήνα, 2/4/2013
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 17

ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν.3996/2011 και 1 του ν.4075/2012»

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 65/2012 και 11/2013 Εγκύκλιοι Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 65/2012 και προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στην Α.Π.Δ. η ασφάλιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3996/2011 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4075/2012, σας κοινοποιούμε αναπροσαρμοσμένο τον Πίνακα VII(α), μεταβατικής ισχύος (από 1-8-2011 έως 30-4-2012), στον οποίο έχουν προστεθεί νέοι Κ.Π.Κ., όπως προκύπτουν από τον συνδυασμό των Ειδικών Περιπτώσεων 25-28.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των ανωτέρω προσώπων, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/8/2011 έως 30/4/2012 και 1/5/2012 και εφεξής, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο Β΄ (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., των εν λόγω προσώπων, μισθολογικής περιόδου 8ος /2011 έως 3ος /2013, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2013.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 ν. 1846/1951).

Όσον αφορά την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, που αφορούν τον κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., στις ήδη υποβληθείσες Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης από 1-8-2011 και εφεξής, θα ακολουθείται η περιγραφόμενη διαδικασία στο Κεφάλαιο Β΄(ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) της ανωτέρω εγκυκλίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 το ν.3996/2011 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του ν.4075/2012, από 1-5-2012 καταργήθηκαν οι Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης 1-6 και 25-28

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ