Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής ΥγείαςΑθήνα, 20/02/2013
Αριθμ. Πρωτ.: Ε57/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 245
210 52 15 246, 269
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΑΡΙΘ. :12

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου και δεκάτου τρίτου του Ν.4118/2013 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/6-2-2012) οι οποίες αφορούν τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», στους Φορείς Ψυχικής Υγείας καθώς και την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για τη χρονική περίοδο από 1-7-2012 έως 31-3-2013 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις χορηγούνται αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας κατόπιν αιτήσεώς τους στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα τους.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία, για κάθε χρήση χωρίς καμία παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, δίχως να εξετάζεται η καταβολή των ληξιπρόθεσμων εισφορών.

Στις βεβαιώσεις θα αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις, η διάρκεια ισχύος (μέχρι 31-3-2013) καθώς επίσης και η αιτία χορήγησής τους (συνημμένα υποδείγματα).

Η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων για τις εν λόγω επιχειρήσεις θα τηρείται μέχρι και 31-3-2013.

Από 1-4-2013 θα εφαρμόζεται η γνωστή διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Ιδρύματος (45/01, 81/03, 97/11), λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της οφειλής της επιχείρησης, τη ρύθμιση αυτής κ.λ.π..

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων από 1.7.2012 έως 31.3.2013 για το Κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και τους Φορείς Ψυχικής Υγείας που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα άμεσα επιχορηγούμενα από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα :

α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών των ανωτέρω νομικών προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/1995, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/1997.

β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.

δ) Δεν εκδίδονται παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων καθώς και παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

ε) Χορηγούνται χειρόγραφες βεβαιώσεις για δικαστική χρήση στους υπευθύνους αυτών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής:

Βεβαιώνουμε ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας ο Οφειλέτης:……………………………., με στοιχεία Α.Μ.Ε.: …………….,
με τους παρακάτω Υπευθύνους: ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
οφείλει την με αριθμό …./…-…-…. ΠΕΕ Υποκαταστήματος: … …………, χρονικής περιόδου …/…/… – …/…/…, το υπόλοιπο είναι
………………….. Ευρώ και ο οφειλέτης δεν είναι ενήμερος.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του πρώτου άρθρου και τη παρ. 2 του δέκατου τρίτου άρθρου του Ν.4118/2013 (ΦΕΚ Α’ 32) για το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και τους Φορείς Ψυχικής Υγείας που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα άμεσα επιχορηγούμενα από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.3.2013, οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές των ανωτέρω νομικών προσώπων για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ