Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί,έτους 2006.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ 

Γ.Ε.: Α42/6/18-4-2006 ΘΕΜΑ:Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2006

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. Σύμφωνα με το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα. 

2. Βάσει της υπ αριθ. Α-Οικ.21012/1725/13-4-06 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν Δώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 9 ημερών από 17/4/2006 μέχρι 25/4/2006. 

3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται με κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για Δώρο Πάσχα 2006 το ποσό των 225,00 Ευρώ (9 Χ 25 Χ 1,00), αν εργάζεται μονοβάρδια και των 450,00 Ευρώ (9 Χ 50 Χ 1,00), αν εργάζεται διπλοβάρδια και επομένως, επί των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές Ι.Κ.Α. Για όσους οδηγούς ταξί απασχοληθούν μέρος της χρονικής περιόδου (των 9 ημερών), θα καταβληθούν εισφορές αναλογικά. Επισημαίνεται ότι, το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί 2006 θα καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ., που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2006 (Β τρίμηνο 2006). 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, ότι το Δώρο Πάσχα 2006 είναι απαιτητό εφάπαξ στις 30/6/2006 (σχετ. εγκ. 62/94).