Εισφορές ∆ώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2006.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ Γ.Ε.: Α42/14/19-12-2006 Αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής :

1. Σύµφωνα µε το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθµός των µισθώσεων που πραγµατοποιεί καθηµερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για µονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα.

2. Βάσει της υπ΄ αριθ. Α-Οικ.69901/5872/14-12-06 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το µισθωτή του ταξί για κάθε διαδροµή, σαν ∆ώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστηµα των 21 ηµερών από 18/12/2006 µέχρι 7/1/2007.

3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αµείβεται µε κυµαινόµενες αποδοχές, θα εισπράξει για ∆ώρο Χριστουγέννων 2006 το ποσό των 525,00 Ευρώ (21 Χ 25 Χ 1,00), αν εργάζεται µονοβάρδια και των 1050,00 Ευρώ (21 Χ 50 Χ 1,00), αν εργάζεται διπλοβάρδια και εποµένως, επί των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές Ι.Κ.Α. Για όσους οδηγούς ταξί απασχοληθούν µέρος της χρονικής περιόδου (των 21 ηµερών), θα καταβληθούν εισφορές αναλογικά. Επισηµαίνεται ότι, το ∆ώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί 2006 θα καταχωρηθεί στην Α.Π.∆., που περιλαµβάνει τη µισθολογική περίοδο ∆εκεµβρίου 2006 (∆΄ τρίµηνο 2006).

Τέλος, σας υπενθυµίζουµε, ότι το ∆ώρο Χριστουγέννων 2006 είναι απαιτητό εφάπαξ στις 28/2/2007 (σχετ. εγκ. 62/94).